Thứ bảy, 16/02/2019
Tư liệu Hồ Chí Minh Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính

Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. BAN LÃNH ĐẠO SỞ: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Bình có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

1. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở ;

+ Đồng chí: Lâm Xuân Phương 

 

2. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

- Đồng chí:   Nguyễn Hữu Tuyến 

- Đồng chí:  Lê Thị Lựu

- Đồng chí: Trần Xuân Trường

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHỆP VỤ:

1. Văn phòng: 

- Hoàng Văn Trung - Chánh văn phòng

- Dương Anh Ngọc - Phó Chánh Văn Phòng

- Trần Lệ Thủy - Phó Chánh Văn phòng

- Vũ Thị Phượng - Phó Chán Văn phòng

 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phạm Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng phòng Phụ trách

- Vũ Thị Kim Loan - Phó trưởng phòng

 

3. Thanh tra:

- Nguyễn Hữu Dũng - Chánh Thanh Tra

 

4. Phòng Người có công:

- Trần Thị Can - Trưởng phòng

- Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng

- Trịnh Văn Thể - Phó Trưởng phòng

 

5. Phòng Dạy nghề:

- Vũ Đức Dương - Phó trưởng phòng Phụ trách

- Lã Thanh Tung - Phó Trưởng phòng

 

6. Phòng Việc làm - An toàn vệ sinh Lao động

- Lê Đức Mạnh - Trưởng phòng

- An Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng

 

7. Phòng Lao động  Tiền lương - Bảo hiểm xã hội:

- Ngô Thị Huệ - Trưởng phòng

- Vũ Hồng Minh - Phó Trưởng phòng

 

8. Phòng Bảo trợ xã hội:

- Phạm Ngọc Phúc - Trưởng phòng

- Nguyễn Minh Khoa - Phó Trưởng phòng

 

9.  Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới;

- Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

- Lê Thị Thanh Hương - Phó trưởng phòng

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ:

- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Trung tâm Dịch vụ Việc làm;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan;

- Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội;

- Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần;

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

 - Bệnh viện Chỉnh hình vàPhục hồi chức năng Tam Điệp;

- Trường Trung cấp nghề Nho Quan

- Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật - Tại chức Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình