Thứ bảy, 16/02/2019
Tư liệu Hồ Chí Minh Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Lao động,Tiền lương, QHLĐ
Tổng số TTHC: 3

STT Số ký hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
QĐ 300/QĐ - UBND BTXH- 04. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2018 btxh-04-thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp 24/08/2016 gui-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-cap-doanh-nghiep
458/QĐ-UBND Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 24/08/2016 dang-ky-noi-quy-lao-dong-cua-doanh-nghiep
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình