Thứ bảy, 16/02/2019
Tư liệu Hồ Chí Minh Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính

Lĩnh vực An toàn Vệ sinh Lao động
Tổng số TTHC: 8

STT Số ký hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
QĐ 300/QĐ - UBND 6. Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp 25/05/2018 6-thu-tuc-ho-tro-kinh-phi-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-cho-doanh-nghiep
QĐ 300/QĐ - UBND 5. Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) 25/05/2018 5-thu-tuc-ho-tro-kinh-phi-dao-tao-chuyen-doi-nghe-nghiep-kham-benh-nghe-nghiep-chua-benh-nghe-nghiep-phuc-hoi-chuc-nang-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-bi-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-tnld-bnn
QĐ 300/QĐ - UBND 4. Thủ tục: Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động. 25/05/2018 4-thu-tuc-ho-tro-huan-luyen-thong-qua-to-chuc-huan-luyen-cho-nguoi-lao-dong-o-khu-vuc-khong-co-hop-dong-lao-dong
QĐ 185/QĐ-UBND 3. Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 26/03/2018 3-thu-tuc-khai-bao-dua-vao-su-dung-cac-loai-may-thiet-bi-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-an-toan-lao-dong
458/QĐ-UBND Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở 24/08/2016 tham-dinh-chuong-trinh-huan-luyen-chi-tiet-ve-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-cua-co-so
458/QĐ-UBND Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 24/08/2016 khai-bao-cac-may-thiet-bi-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-an-toan-lao-dong-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 24/08/2016 cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-huan-luyen-an-toan-lao-dong-ve-sinh-lao-dong-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 24/08/2016 dang-ky-cong-bo-hop-quy-doi-voi-san-pham-hang-hoa-nhom-2-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình