Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ tư, 29/06/2022
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Người có công
1.002305.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-doi-voi-than-nhan-liet-si
1.002271.000.00.00.H
giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-cho-than-nhan-khi-nguoi-co-cong-tu-tran
1.002741.000.00.00.H
xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to
1.002252.000.00.00.H
huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran-va-than-nhan-liet-sy-dang-huong-tro-cap-hang-thang-tu-tran
1.002289.000.00.00.H
huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan-trong-truong-hop-bi-tam-dinh-chi-che-do-do-bi-ket-an-tu-da-chap-hanh-xong-hinh-phat-tu-bi-tam-dinh-chi-do-xuat-canh-trai-phep-nay-tro-ve-nuoc-cu-tru-da-di-khoi-dia-phuong-nhung-khong-lam-thu-tuc-di-chuyen-ho-so-nay-quay-lai-de-nghi-tiep-tuc-huong-che-do-bi-tam-dinh-chi-che-do-cho-xac-minh-cua-co-quan-dieu-tra
1.005387.000.00.00.H
ho-so-thu-tuc-thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-duoc-tang-huan-chuong-huy-chuong-chet-truoc-ngay-01-thang-01-nam-1995-ma-chua-duoc-huong-che-do-uu-dai
1.001257.000.00.00.H
giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-hoi-dong-bo-truong-hoac-bang-khen-cua-bo-truong-thu-truong-co-quan-ngang-bo-thu-truong-co-quan-thuoc-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
1.002393.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-benh-binh
2.001157.000.00.00.H
tro-cap-mot-lan-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
2.001396.000.00.00.H
tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
1.004964.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-cam-pu-chia
1.003159.000.00.00.H

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si
1.003057.000.00.00.H
thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho
1.003042.000.00.00.H
lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh
1.002720.000.00.00.H
thu-tuc-giam-dinh-lai-thuong-tat-do-vet-thuong-cu-tai-phat-va-dieu-chinh-che-do
1.002519.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung
1.006779.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si
1.002449.000.00.00.H
sua-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
1.003423.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
1.002440.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
1.002429.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day
1.003351.000.00.00.H
giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
1.002410.000.00.00.H
giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
1.002382.000.00.00.H

Giám định vết thương còn sót

giam-dinh-vet-thuong-con-sot
1.002377.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-va-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh
1.002363.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-doi-voi-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-anh-hung-lao-dong-trong-thoi-ky-khang-chien
1.002354.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-tro-cap-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-di-lay-chong-hoac-vo-khac
2.000978.000.00.00.H
giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-nguoi-huong-che-do-mat-suc-lao-dong
1.002745.000.00.00.H
bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si
1.002487.000.00.00.H
di-chuyen-ho-so-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
1.003025.000.00.00.H

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

dinh-chinh-thong-tin-tren-bia-mo-liet-si