Menu Left

Lĩnh vực Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội
Tổng số TTHC: 12

STT Số hiệu Tên thủ tục Ngày ban hành
QĐ 300/QĐ - UBND BTXH- 05. Thủ tục: Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 25/05/2018 btxh-05-thu-tuc-cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-co-giay-phep-hoat-dong-do-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-cap
QĐ 300/QĐ - UBND BTXH- 04. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2018 btxh-04-thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
QĐ 300/QĐ - UBND BTXH- 03. Thủ tục: Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 25/05/2018 btxh-03-thu-tuc-giai-the-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-thanh-lap-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
QĐ 300/QĐ-UBND BTXH - 02. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2018 btxh-02-thu-tuc-dang-ky-thay-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-thanh-lap-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
QĐ 300/QĐ-UBND BTXH - 01. Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2018 btxh-01-thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-tu-nguyen-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-can-bao-ve-khan-cap-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 24/08/2016 tiep-nhan-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-vao-co-so-bao-tro-xa-hoi-nha-xa-hoi
458/QĐ-UBND Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật 24/08/2016 gia-han-quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-co-tu-30-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
458/QĐ-UBND Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 24/08/2016 quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-tu-30-tong-so-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
458/QĐ-UBND Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý 24/08/2016 cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-co-so-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-co-so-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-do-cap-tinh-quan-ly
458/QĐ-UBND Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý 24/08/2016 cap-giay-phep-hoat-dong-co-so-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-co-so-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-doi-voi-co-so-thuoc-cap-tinh-quan-ly
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình