Menu Left

Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày đăng: 06/09/2016

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình (Đ/c: Khu làng nghề Ninh Phong, P Ninh Phong, TP Ninh Bình) trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận tờ Thông báo về việc tìm kiếm việc làm, kiểm tra tính pháp lý của nội dung thông báo đúng quy định:

- Trường hợp tờ Thông báo chưa đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn để người lao động khai báo hoàn thiện theo đúng quy định.

- Trường hợp tờ Thông báo đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận xác nhận đã thông báo tìm kiếm việc làm cho người lao động.

- Cán bộ tiếp nhận hẹn ngày khai báo của tháng tiếp theo.

Bước 3: Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Bước 4: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 5: Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động để biết và thực hiện.

Cách thức thực hiện:  Nộp khai báo trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng của người lao động (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ: 01 tờ thông báo.

Thời hạn giải quyết: 02 ngày.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (theo mẫu số 16 ban - Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định khi bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

man"; mso-ansi-language:SV'>ngày 12/3/2015.

 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình