Menu Left

Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng

Ngày đăng: 06/09/2016

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình (Đ/c: Khu làng nghề Ninh Phong, Phường Ninh Phong, Thành phố  Ninh Bình) trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

Bước 2: Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

  Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.

Cách thức thực hiện: Người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình để thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm.

Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm dịch vụ việc làm.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (theo mẫu số 16 - Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CPngày 12/3/2015).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CPngày 12/3/2015.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình