Menu Left

Tài liệu ISO

2. QT-HT 02 - Kiểm soát hồ sơ

Ngày đăng: 08/03/2017

1.          MỤC ĐÍCH

Quy định cách thức kiểm soát hồ sơ trong việc nhận biết, truy xuất, bảo quản, hủy bỏ các hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của  sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình .

 2.          PHẠM VI

Áp dụng đối với hồ sơ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng tại  sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình .

3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN

  • Điều 4.2.4 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
  • Sổ tay chất lượng

 4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

  • Hồ sơ chất lượng: Hồ sơ là tài liệu ghi nhận các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện.
  • Đơn vị:         Các đơn vị trực thuộc  sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình .
  • ĐDLĐ:         Đại diện lãnh đạo    
  • HTQLCL:     Hệ thống quản lý chất lượng

 5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH

(Tải về tại đây)

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình