Menu Left

Tài liệu ISO

3. QT-HT 03 - Đánh giá nội bộ

Ngày đăng: 08/03/2017

1.          MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện chương trình đánh giá nội bộ nhằm xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại  sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình .

 2.          PHẠM VI

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của  sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình .

 3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN

  • Điều 8.2.2 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
  • Sổ tay chất lượng.

 4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

  • Hồ sơ chất lượng: Hồ sơ là tài liệu ghi nhận các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện.
  • Đơn vị:         Các đơn vị trực thuộc  sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình .
  • ĐDLĐ:         Đại diện lãnh đạo    
  • HTQLCL:     Hệ thống quản lý chất lượng

Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng một yêu cầu (trích mục 3.6.2 của tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2008); là tình trạng thiếu hoặc không thực hiện, duy trì các  yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và các yêu cầu của văn bản pháp qui, pháp luật.

 5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH

(Tải vể tại đây)

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình