Menu Left

Tài liệu ISO

4. QT- HT 04 - Xem xét của Lãnh đạo

Ngày đăng: 08/03/2017

1.      MỤC ĐÍCH

Xem xét định kỳ của lãnh đạo sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình  về các hoạt động trong Hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và mức tuân thủ của Hệ thống quản lý chất lượng với Tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008.

 2.      PHẠM VI

Thủ tục này áp dụng cho mọi cuộc họp xem xét về vấn đề chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008 do lãnh đạo sở  LĐTBXH tỉnh Ninh Bình tiến hành. Các cuộc họp để phân tích và xử lý các vấn đề thường ngày không thuộc phạm vi của thủ tục này.

 3.      TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Điều 5.6 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Sổ tay chất lượng
 • TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

 4.      ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • Hồ sơ chất lượng: Hồ sơ là tài liệu ghi nhận các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện.
 • Đơn vị:         Các đơn vị trực thuộc  sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình .
 • ĐDLĐ:         Đại diện lãnh đạo    
 • HTQLCL:     Hệ thống quản lý chất lượng
 • QMR:           Đại diện lãnh đạo về chất lượng.

 5.      NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Việc xem xét của lãnh đạo được tiến hành ít nhất một năm một lần. Trước khi tiến hành cuộc họp xem xét của Lãnh đạo 1 tuần QMR làm thông báo trình lãnh đạo  phê duyệt theo BM-HT04.01.

5.2. Đại diện lãnh đạo chuẩn bị nội dung báo cáo theo biểu mẫu “Báo cáo xem xét của lãnh đạo” BM-HT04.02 về thời gian, danh sách người tham dự trình Lãnh đạo  duyệt.

5.3. Cuộc họp xem xét của lãnh đạo, thành phần tham dự bao gồm các thành viên của Ban chỉ đạo ISO, Tổ công tác giúp việc và các thành viên khác  nếu cần thiết.

5.4. Nội dung của cuộc họp xem xét bao gồm:

 • Xem xét việc thực hiện biên bản của cuộc họp kỳ trước theo BM-HT04.03.
 • Các kết quả đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài.
 • Các ý kiến phản hồi, khiếu nại của các tổ chức và công dân….
 • Các hành động khắc phục/phòng ngừa.
 • Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng.
 • Tính phù hợp của chính sách chất lượng.
 • Các mục tiêu chất lượng cần thực hiện cho thời gian tới.
 • Các vấn đề cần cải tiến, các vấn đề thay đổi.
 • · Tính hiệu quả, tính phù hợp của hệ thống chất lượng (đáp ứng chính sách, mục tiêu chất lượng, mong đợi của xã hội, tổ chức, công dân yêu cầu của pháp luật cũng như tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008).
 • Các vấn đề khác.

5.5.  Đại diện lãnh đạo đảm bảo các thông tin này phải sẵn có để xác định hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, có đầy đủ hiệu lực đạt được mục tiêu chính sách chất lượng  đã công bố.

5.6.  Nội dung cuộc họp phải đi đến quyết định và các hành động:

a) Cải tiến tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của nó.

b) Cải tiến sản phẩm, dịch vụ công liên quan đến yêu cầu của xã hội, tổ chức và  công dân.

c)  Các nhu cầu về nguồn lực.

Kết quả cuộc họp được ghi vào biên bản theo biểu mẫu “Biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo” BM-HT04.03.

Nội dung của biên bản phải ghi đầy đủ các nội dung: ngày họp, thành phần tham dự, những vấn đề bàn luận, các kết luận, các hành động cần thực hiện, người thực hiện và ngày hoàn thành.

5.7. Biên bản cuộc họp phải được phân phối cho mọi công chức liên quan sau khi được Lãnh đạo phê duyệt. Đại diện lãnh đạo phải giữ lại một bản làm hồ sơ chất lượng theo thủ tục kiểm soát hồ sơ chất lượng.

5.8. Lãnh đạo  có trách nhiệm cung cấp nguồn lực cần thiết để thi hành các hành động đã đề ra. Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm giám sát những hành động đưa ra được thực hiện và có hiệu quả.

 6.     BIỂU MẪU

- BM-HT04.01:            Thông báo họp xem xét của lãnh đạo

- BM-HT04.02:            Báo cáo xem xét của lãnh đạo

- BM-HT04.03:            Biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo

(Tải về tại đây)

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình