Menu Left

Tài liệu ISO

5. QT-HT 05 - Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa

Ngày đăng: 08/03/2017

1.          MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự.

 2.          PHẠM VI

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL củaSở.

 3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN

  • Điều 8.5.2 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  • Sổ tay chất lượng

 4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

  • HĐKP:          Hành động khắc phục
  • HĐPN:          Hành động phòng ngừa
  • KPH:             Không phù hợp
  • QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
  • Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay hay các tình trạng không mong muốn khác.
  • Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn bản pháp quy và các quy định liên quan).
  • Hành động phòng ngừa: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn hay các tình trạng không mong muốn tiềm ẩn khác.
  • Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của công chức, khách hàng, pháp luật, quy định của..v..).

 5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH

(Tải về tại đây)

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình