Menu Left

Tài liệu ISO

4. QT-TT 02 - Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo

Ngày đăng: 08/03/2017

1. MỤC ĐÍCH

Quy định cách thức hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và  công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng chính sách, pháp luật, đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

2. PHẠM VI

Thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011, có hiệu lực ngày 01/7/2012.

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo.

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

4.1. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Người tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo.

Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.

4.2. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

 Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

(Tải về tại đây)

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình