Menu Left

Tài liệu ISO

QT- VP 05 - Đo lường hài lòng của các tổ chức và công dân

Ngày đăng: 08/03/2017

1.         MỤC ĐÍCH

Quy trình này qui định phương pháp và trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động theo dõi đo lường sự thoả mãn khách hàng.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với việc theo dõi và đo lường sự thoả mãn của tổ chức và công dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình .

3.     TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.     ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

Khách hàng : Các tổ chức và công dân hưởng thụ các dịch vụ công do Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình  thực hiện

5.     NỘI DUNG QUY TRÌNH:

(Chi tiết Tải về tại đây)

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình