Menu Left

Tài liệu ISO

QT-VP 04 - Nhận xét đánh giá cán bộ, Công chức, Viên chức

Ngày đăng: 08/03/2017

1. MỤC ĐÍCH:

 Qui định nội dung các bước tiến hành hoạt động đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức hàng năm nhằm:

- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ công chức.

- Đánh giá về nhận thức, tư tưởng chính trị, việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Làm căn cứ tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách.

 2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

 Quy trình được áp dụng cho tất cả cán bộ, công chức của Sở LĐTBCH tỉnh Ninh Bình trong quá trình thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:

   + Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước; Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;

          + Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 5/12/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính Phủ về việc ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm. Các Văn bản pháp luật hiện hành về Cán bộ - Công chức.

         4. ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT

4.1 Định nghĩa

           Công chức là: Những người làm việc trong cơ quan nhà nước, được phân loại theo trình độ đào tạo, được xếp vào một ngạch công chức chuyên môn, theo chỉ tiêu biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

          Viên chức là: Công dân Việt Nam, trong biên chế, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

4.2 Các từ viết tắt

LĐ: Lãnh đạo, CBCC: Cán bộ, công chức,  QT: Quy trình, BM: Biểu mẫu

          5. NỘI DUNG

(Chi tiết Tải về Tại đây)

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình