Menu Left

Tài liệu ISO

QT- VP 03 - Quản lý Tài sản công

Ngày đăng: 08/03/2017

1. MỤC ĐÍCH

   Thống nhất phương pháp theo dõi, quản lý tài sản của  Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình ., nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của các phòng ban, đơn vị.

 2. PHẠM VI

 Quy trình này được áp dụng cho việc trang bị, quản lý các trang thiết bị văn phòng và phương tiện của Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bìnhbao gồm việc mua, giao nhận, quản lý sử dụng thiết bị, phương tiện, thu hồi và kiểm kê.

 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức viên chức nhà nước;.

- Thông tư 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của BộTài chính;

- Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

4. ĐỊNH NGHĨA

  Tài sản công là các tài sản được mua bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình.

 5 . NỘI DUNG QUY TRÌNH

(Chi tiết tải về tại đây)

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình