Menu Left

Tài liệu ISO

QT-VP 01 - Quy trình một cửa

Ngày đăng: 08/03/2017

1. MỤC ĐÍCH

     Quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự tiếp nhận, chuyển hồ sơ, theo dõi kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc bộ phận một cửa của Sở  LĐTBXH tỉnh Ninh Bình .

2. PHẠM VI

    Quy trình này được áp dụng cho công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng  Sở  LĐTBXH  tỉnh Ninh Bình  thực hiện.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình         

Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình;

 4. ĐỊNH NGHĨA

          Bộ phận một cửa: Nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

(Chi tiết Tải về tại đây)

 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình