Menu Left

Lĩnh vực Dạy nghề

DN- 07. Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Ngày đăng: 23/08/2018

DN- 07.  Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì li nhun

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục nộp hồ sơ  tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh  Ninh Bình, địa chỉ: Số 2A, Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Bước 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện theo quy định.

  Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  xem xét,  thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh Ninh Bình xem xét quyết định công nhận.

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trung tâm giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính  quyết định công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Bước 5. Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trung tâm; cam kết việc sử dụng phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi của trung tâm theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015.

- Biên bản họp các thành viên góp vốn thành lập trung tâm về việc thông qua việc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận.

- Văn bản cam kết của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư, gồm:

+ Văn bản cam kết của tổ chức, cánhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư không lợi tức hoặc nhận lợi tức không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ quy định trong cùng thời kỳ.

+ Văn bản cam kết chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo hàng năm của trung tâm là tài sản sở hữu chung hợp nhất không phân chia, dùng để đầu tư phát triển cơ sở vật chất; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; cấp học bổng cho người học và sử dụng cho các mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng khác.

+ Cam kết hoạt động không vì lợi nhuận bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trung tâm giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính.

- Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động, quy chế tài chính nội bộ của trung tâm và các minh chứng liên quan đến vốn điều lệ của trung tâm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh  Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điềukiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư không lợi tức hoặc nhận lợi tức không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ quy định trong cùng thời kỳ;

- Chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo hàng năm của trung tâm là tài sản sở hữu chung hợp nhất không phân chia, dùng để đầu tư phát triển cơ sở vật chất; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; cấp học bổng cho người học và sử dụng cho các mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng khác;

- Có cam kết hoạt động không vì lợi nhuận bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trung tâm giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014.

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghềnghiệp.

- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Tin liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình