Menu Left

Lĩnh vực Dạy nghề

DN - 10. Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

Ngày đăng: 23/08/2018

DN - 10. Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

3.1. Trình tự thực hiện  

a) Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Bước 2:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu trường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, cơ quan chủ quản trường ra quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.2. Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

a) Văn bản nêu rõ lý do cách chức.

b) Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường.

3.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

3.8. Lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chủ tịch và thành viên hội đồng trường bị cách chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm.

b) Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

c) Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

d) Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức, viên chức.

đ) Vi phạm các quy định đến mức phải cách chức quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường.

3.11. Căn cứ pháp lý

a) Luật giáo dục nghề nghiệp.

b) Thông tư số 46/2016TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng./.

Tin liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình