Menu Left

Lĩnh vực Dạy nghề

DN- 11. Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

Ngày đăng: 23/08/2018

DN- 11. Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

4.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Trường cao đẳng có nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương bổ nhiệm hiệu trưởng.

b) Bước 2: Đề xuất nhân sự giữ chức vụ hiệu trưởng

- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

+ Căn cứ nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của hội nghị cán bộ chủ chốt, hội đồng trường thảo luận, lựa chọn và đề xuất nhân sự giữ chức vụ hiệu trưởng. Hội đồng trường có thể giới thiệu từ 01 đến 03 nhân sự.

+ Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường cao đẳng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng, phó phòng khoa và tương đương, tổ trưởng, phó trưởng bộ môn để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn bổ nhiệm; thông báo danh sách người được giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, triển vọng phát triển của người được giới thiệu; lấy phiếu tín nhiệm. Hội nghị cán bộ chủ chốt có sự tham gia của đại diện cơ quan chủ quản trường (đại diện cơ quan chủ quản trường không có quyền biểu quyết).

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng bằng cách bỏ phiếu kín. Phiếu tín nhiệm có giá trị tham khảo, không phải là căn cứ để bổ nhiệm. Hội nghị bầu ban kiểm phiếu gồm 03 người không phải là người được lấy phiếu tín nhiệm. Ban kiểm phiếu có trưởng ban và 02 thành viên. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ chữ ký của trưởng ban và 02 thành viên.

+ Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường cao đẳng tổ chức hội nghị liên tịch gồm: Bí thư tổ chức Đảng trong trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng phải được trên 50% tổng số thành viên trong hội nghị tán thành.

- Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

+ Cơ quan chủ quản trường hoặc cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giới thiệu nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng.

+ Đại diện cơ quan tổ chức cán bộ thuộc cơ quan chủ quản trường làm việc với cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác để tìm hiểu, xác minh lý lịch của cán bộ và trao đổi, thống nhất ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đó đang công tác.

+ Căn cứ kết quả tìm hiểu, xác minh lý lịch cán bộ và ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến của cấp ủy cơ quan để thống nhất về việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết.

+ Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định bổ nhiệm.

- Đối với hiệu trưởng đầu tiên của trường cao đẳng

Căn cứ tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn và phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm.

c) Bước 3: Lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng.

d) Bước 4: Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc. Trường hợp không bổ nhiệm, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4.2. Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.3. Thành phần, số lượng: 01 bộ, gồm:

a) Văn bản đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm.

b) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm.

c) Bản kê khai tài sản, thu nhập.

d) Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị bổ nhiệm.

đ) Ý kiến nhận xét của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương nơi người được đề nghị bổ nhiệm cư trú.

e) Đối với nguồn nhân sự tại chỗ, ngoài hồ sơ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, và đ nêu trên, cần bổ sung các văn bản sau đây:

- Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Biên bản hội nghị liên tịch.

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường cao đẳng đối với người được đề nghị bổ nhiệm.

g) Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc bổ nhiệm hiệu trưởng đầu tiên của trường cao đẳng, ngoài hồ sơ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, và đ nêu trên, cần bổ sung bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác.

4.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc bổ nhiệm hiệu trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc bổ nhiệm hiệu trưởng đối với nguồn nhân sự từ nơi khác, đối với việc bổ nhiệm hiệu trưởng đầu tiên của trường cao đẳng.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

4.8. Lệ phí: Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

a) Phiếu tín nhiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH.

b) Văn bản đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc theo mẫu quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH đối với nguồn nhân sự từ nơi khác hoặc hiệu trưởng đầu tiên của trường cao đẳng.

c) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

đ) Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH.

e) Biên bản hội nghị liên tịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH.

g) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường cao đẳng đối với người được đề nghị bổ nhiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH.

h) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đang công tác theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Hiệu trưởng trường cao đẳng được bổ nhiệm khi đáp ứng được những điều kiện sau:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.

b) Có bằng thạc sỹ trở lên.

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

d) Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng.

4.11. Căn cứ pháp lý

a) Luật giáo dục nghề nghiệp.

b) Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng./.

Tin liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình