Menu Left

Lĩnh vực Dạy nghề

DN- 18. Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Ngày đăng: 23/08/2018

DN- 18. Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

11.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Đề xuất nhân sự giữ chức vụ hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng trường trung cấp, lựa chọn và đề nghị công nhận hiệu trưởng.

b) Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

c) Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

- Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường gửi hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu trường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không đồng ý, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

11.2. Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

b) Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường.

c) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị công nhận hiệu trưởng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người được đề nghị công nhận cư trú.

d) Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận.

11.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp tư thục.

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

11.8. Lệ phí: Không

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

a) Văn bản đề nghị công nhận hiệu trưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH.

b) Biên bản họp của hội đồng quản trị theo mẫu quy định tại Phụ lục IX kèm theo Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH.

c) Sơ yếu lý lịch vận dụng theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được công nhận khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

d) Có đủ sức khỏe.

11.11. Căn cứ pháp lý

a) Luật giáo dục nghề nghiệp.

b) Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Tin liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình