Menu Left

Lĩnh vực Dạy nghề

DN-19. Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày đăng: 23/08/2018

DN-19. Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện

12.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức.

b) Bước 2: Quyết định miễn nhiệm, cách chức

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập. Trường hợp không miễn nhiệm, không cách chức phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

12.2. Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

a) Nhận xét, đánh giá về hiệu trưởng trường trung cấp của Ban giám hiệu và cấp ủy tổ chức Đảng nhà trường, trong đó nêu rõ lý do đề nghị miễn nhiệm, cách chức.

b) Bản tự nhận xét, đánh giá, kiểm điểm của hiệu trưởng nhà trường.

c) Văn bản của Ban giám hiệu và cấp ủy tổ chức Đảng nhà trường đề nghị miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập.

d) Hồ sơ liên quan đến sức khỏe của hiệu trưởng nhà trường hoặc hồ sơ xác định hiệu trưởng nhà trường không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước của hiệu trưởng nhà trường hoặc hồ sơ chứng minh vi phạm một trong những trường hợp dẫn đến bị miễn nhiệm, cách chức.

12.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập.

12.8. Lệ phí: Không

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

12.10.1. Hiệu trưởng trường trung cấp công lập bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau:

a) Có văn bản đề nghị thôi giữ chức vụ của hiệu trưởng trường trung cấp công lập.

b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

d) Có trên 70% tổng số giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức của trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm.

đ) Vi phạm các quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường đến mức phải miễn nhiệm.

12.10.2. Hiệu trưởng trường trung cấp công lập bị cách chức khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm.

b) Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

c) Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

d) Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan.

đ) Vi phạm các quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường đến mức phải cách chức.

12.11. Căn cứ pháp lý

a) Luật giáo dục nghề nghiệp.

b) Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp./.

Tin liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình