Menu Left

Tài liệu ISO

Quy trình xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

Ngày đăng: 12/11/2018

1. Mục đích:

Quy định trình tự, cách thức tiến hành trong việc xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

2. Phạm vi áp dụng:

- Cơ sở đào tạo sơ cấp;

- Sở LĐTBXH, phòng Dạy nghề

3. Tài liệu viện dẫn:

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

4. Thuật ngữ, kí hiệu

- LĐTBXH: Lao động – Thương binh và Xã hội

- GDNN: giáo dục nghề nghiệp

- DN: dạy nghề

5. Nội dung quy trình

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Công văn đề nghị xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

x

 

 

- 03 mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp

x

 

 

- 03 mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

 

 

 

03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả)

5.6

Lệ phí (nếu có)

 

 

 

 

Không

5.7

Quy trình giải quyết công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cơ sở đào tạo sơ cấp nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 5.2 tại bộ phận Một cửa sở LĐTBXH

Cơ sở đào tạo sơ cấp

 

 

 

B2

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh lại. Sau đó chuyển hồ sơ đầy đủ cho phòng DN.

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

 

 0,5 ngày

 

 

B3

Phòng DN thẩm định hồ sơ, trình Phó Giám đốc phụ trách văn bản xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp (nếu hồ sơ hợp lệ) hoặc dự thảo công văn trả lời (nếu hồ sơ không hợp lệ)

 

Phòng DN

 

2 ngày

 

 

B4

Phó Giám đốc sở ký văn bản xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp hoặc công văn trả lời, sau đó chuyển lại cho phòng DN

Giám đốc

Phó Giám đốc

 0,5 ngày

 

 

B5

Phòng DN lưu trữ hồ sơ, chuyển văn bản xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp hoặc công văn trả lời cho bộ phận một cửa vào số, đóng dấu

 

 

Phòng DN

ngày

 

 

B6

Bộ phận một cửa trả kết quả cho cơ sở đào tạo sơ cấp

Bộ phận một cửa Sở

 

 

6. Biểu mẫu: Không

7. Hồ sơ

Văn bản lưu

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

- Công văn đề nghị xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

 

Lâu dài

 

- Phòng DN

 

- 03 mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp

- 03 mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

- Các giấy tờ khác có liên quan

 

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình