Menu Left

Tài liệu ISO

Quy trình miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Ngày đăng: 12/11/2018

1. Mục đích:

Quy định trình tự, cách thức tiến hành trong việc miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

2. Phạm vi áp dụng:

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

- Sở LĐTBXH, phòng Dạy nghề

3. Tài liệu viện dẫn:

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 57/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

4. Thuật ngữ, kí hiệu

- UBND: Ủy ban nhân dân

- LĐTBXH: Lao động – Thương binh và Xã hội

- TT GDNN: trung tâm giáo dục nghề nghiệp

- DN: dạy nghề

5. Nội dung quy trình

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

- Sở LĐTBXH chỉ xem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét quyết định miễn đối với TT GDNN tư thục.

- Có đề nghị bằng văn bản của giám đốc xin thôi chức vụ; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, phải nghỉ làm việc để điều trị quá 6 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sử dụng văn bằng giả hoặc văn bằng không được cơ quan có thẩm quyền công nhận; có trên 3/4 tổng số giáo viên, cán bộ quản lý của trung tâm kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm hoặc mắc các vi phạm khác đã quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Sơ yếu lý lịch của giám đốc trung tâm;

x

 

 

- Nhận xét, đánh giá về giám đốc trung tâm của Ban giám đốc trung tâm và cấp ủy (nêu rõ lý do đề nghị miễn nhiệm)

x

 

 

- Bản tự nhận xét, đánh giá kiểm điểm của giám đốc trung tâm;

x

 

 

- Tờ trình của Ban giám đốc trung tâm và cấp ủy đơn vị;

x

 

 

- Hồ sơ liên quan đến sức khỏe của giám đốc trung tâm;

x

 

 

- Hồ sơ xác định giám đốc trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước của giám đốc trung tâm;

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

 

 

 

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH (tiếp nhận hồ sơ); UBND tỉnh (trả kết quả)

5.6

Lệ phí (nếu có)

 

 

 

 

Không

5.7

Quy trình giải quyết công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Trung tâm GDNN tư thục nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 5.2 tại bộ phận Một cửa sở LĐTBXH

TTGDNN tư thục

 

 

 

B2

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh lại. Sau đó chuyển hồ sơ đầy đủ cho phòng DN.

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

 

0,5 ngày

 

 

B3

Phòng DN thẩm định hồ sơ, dự thảo công văn trình UBND tỉnh về việc quyết định miễn nhiệm giám đốc trung tâm (nếu hồ sơ hợp lệ) trình Giám đốc Sở hoặc dự thảo công văn trả lời TTGDNN tư thục (nếu hồ sơ không hợp lệ) trình Phó giám đốc phụ trách

 

Phòng DN

 

4,5 ngày

 

 

B4

Giám đốc sở ký công văn trình UBND tỉnh hoặc Phó giám đốc sở ký công văn trả lời trung tâm, sau đó chuyển lại cho phòng DN

Giám đốc

Phó Giám đốc

1 ngày

 

 

B5

Phòng DN lưu trữ 01 bộ hồ sơ, poto và chuyển 01 bộ hồ sơ kèm theo công văn trình UBND tỉnh hoặc chuyển công văn trả lời trung tâm

Phòng DN

1

ngày

 

B6

UBND tỉnh trả kết quả cho TTGDNN tư thục

UBND tỉnh

3 ngày

 

6. Biểu mẫu: Không

7. Hồ sơ

Văn bản lưu

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

- Quyết định miễn nhiệm giám đốc TT GDNN tư thục

 

 

 

Lâu dài

 

 

 

- Phòng DN

- UBND tỉnh

- Sơ yếu lý lịch của giám đốc trung tâm;

- Nhận xét, đánh giá về giám đốc trung tâm của Ban giám đốc trung tâm và cấp ủy (nêu rõ lý do đề nghị miễn nhiệm)

- Bản tự nhận xét, đánh giá kiểm điểm của giám đốc trung tâm;

- Tờ trình của Ban giám đốc trung tâm và cấp ủy đơn vị;

- Hồ sơ liên quan đến sức khỏe của giám đốc trung tâm;

- Hồ sơ xác định giám đốc trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước của giám đốc trung tâm;

 

 

- Các giấy tờ khác có liên quan

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình