Menu Left

Tài liệu ISO

Quy trình miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

Ngày đăng: 13/11/2018

1. Mục đích:

Quy định trình tự, cách thức tiến hành trong việc miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện.

2. Phạm vi áp dụng:

- Trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh;

- Sở LĐTBXH, phòng Dạy nghề

3. Tài liệu viện dẫn:

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.

4. Thuật ngữ, kí hiệu

- UBND: Ủy ban nhân dân

- LĐTBXH: Lao động – Thương binh và Xã hội

- HĐT: Hội đồng trường

- TC: trung cấp

- DN: dạy nghề

5. Nội dung quy trình

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Chủ tịch và các thành viên HĐT bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường.

b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

d) Có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm.

đ) Vi phạm các quy định đến mức phải miễn nhiệm quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Văn bản nêu rõ lý do miễn nhiệm.

x

 

 

- Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên HĐT

 

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

 

 

 

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

5.6

Lệ phí (nếu có)

 

 

 

 

Không

5.7

Quy trình giải quyết công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Trường TC công lập trực thuộc tỉnh nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 5.2 tại bộ phận Một cửa sở LĐTBXH

Trường TC

 

 

 

 

B2

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh lại. Sau đó chuyển hồ sơ đầy đủ cho phòng DN.

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

1 ngày

 

 

B3

Phòng DN thẩm định hồ sơ, dự thảo công văn trình UBND tỉnh về việc quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên HĐT (nếu hồ sơ hợp lệ) trình Giám đốc Sở hoặc công văn trả lời trường (nếu hồ sơ không hợp lệ) trình Phó giám đốc phụ trách

 

Phòng DN

6 ngày

 

 

B4

Giám đốc sở ký công văn trình UBND tỉnh hoặc Phó giám đốc sở ký công văn trả lời trường, sau đó chuyển lại cho phòng DN

Giám đốc

Phó Giám đốc

2 ngày

 

B5

Phòng DN lưu trữ 01 bộ hồ sơ, poto và chuyển 01 bộ hồ sơ kèm công văn trình UBND tỉnh hoặc chuyển công văn trả lời trường

Phòng DN

1

ngày

 

B6

UBND tỉnh trả kết quả cho trường

UBND tỉnh

5 ngày

 

6. Biểu mẫu: Không

7. Hồ sơ

Văn bản lưu

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

- Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên  HĐT trung cấp công lập của UBND tỉnh

Lâu dài

- Phòng DN

- UBND tỉnh

- Văn bản nêu rõ lý do miễn nhiệm

- Các giấy tờ khác có liên quan

 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình