Menu Left

Tài liệu ISO

Quy trình thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Ngày đăng: 13/11/2018

1. Mục đích:

Quy định trình tự, cách thức tiến hành trong việc thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

2. Phạm vi áp dụng:

- Trường trung cấp tư thục;

- Sở LĐTBXH, phòng Dạy nghề

3. Tài liệu viện dẫn:

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.

4. Thuật ngữ, kí hiệu

- LĐTBXH: Lao động – Thương binh và Xã hội

- HĐQT: Hội đồng quản trị

- TC: trung cấp

- DN: dạy nghề

5. Nội dung quy trình

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

a) HĐQT được thành lập ở trường trung cấp tư thục có từ 02 (hai) thành viên góp vốn trở lên.

b) HĐQT có số lượng thành viên là số lẻ. Thành phần tham gia HĐQT bao gồm:

- Đại diện các tổ chức, cá nhân có số lượng cổ phần đóng góp ở mức cần thiết theo quy định.

- Hiệu trưởng, đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ sở hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan.

- Đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể; đại diện nhà giáo.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Văn bản đề nghị thành lập HĐQT.

x

 

 

- Văn bản cử đại diện tham gia HĐQT của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính hoặc văn bản cử đại diện tham gia hội đồng quản trị của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan.

 

x

 

 

- Danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của chủ tịch và các thành viên HĐQT.

 

x

 

 

- Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu chủ tịch, thư ký HĐQT.

x

 

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

 

 

 

 

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả)

5.6

Lệ phí (nếu có)

 

 

 

 

Không

5.7

Quy trình giải quyết công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Trường TC tư thục nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 5.2 tại bộ phận Một cửa sở LĐTBXH

Trường TC

 

 

 

B2

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh lại. Sau đó chuyển hồ sơ đầy đủ cho phòng DN.

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

1 ngày

 

 

B3

Phòng DN thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định thành lập HĐQT (nếu hồ sơ hợp lệ) hoặc dự thảo công văn trả lời trường (nếu hồ sơ không hợp lệ) trình Giám đốc hoặc phó Giám đốc sở phụ trách

 

Phòng DN

11 ngày

 

 

B4

Giám đốc hoặc phó Giám đốc sở ký quyết định thành lập HĐQT hoặc công văn trả lời trường, sau đó chuyển lại cho phòng DN

Giám đốc, phó Giám đốc

2 ngày

 

 

B5

Phòng DN lưu trữ hồ sơ, chuyển quyết định hoặc công văn cho bộ phận một cửa vào số, đóng dấu

 

 

Phòng DN

0,5 ngày

 

 

B6

Bộ phận một cửa trả kết quả cho trường

Bộ phận một cửa Sở

0,5 ngày

 

6. Biểu mẫu: Không

7. Hồ sơ

Văn bản lưu

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

- Quyết định thành lập HĐQT trường trung cấp tư thục

 

 

 

 

Lâu dài

 

 

 

- Phòng DN

 

- Văn bản cử đại diện tham gia HĐQT của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính hoặc văn bản cử đại diện tham gia hội đồng quản trị của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan.

- Danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của chủ tịch và các thành viên HĐQT.

- Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu chủ tịch, thư ký HĐQT.

- Các giấy tờ khác có liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình