Menu Left

Tài liệu ISO

Quy trình đăng ký Nội quy lao động

Ngày đăng: 13/11/2018

1.  Mục đích

Quy định trình tự, cách thức tiến hành trong việc đăng ký Nội quy lao động.

2.  Phạm vi áp dụng

- Người lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên.

 - Sở LĐTBXH, trong đó nêu rõ phòng Lao động –Tiền lương&BHXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, ra quyết định.

3.  Tài liệu viện dẫn

- Bộ Luật lao động năm 2012

- Nghị định số 05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động.

4. Nội dung quy trình

4.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Không

4.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

-         Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

-         Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

-         Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

-         Nội quy lao động

-         Giấy phép đăng ký kinh doanh

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

4.3

Số lượng hồ sơ

 

03 hồ sơ

4.4

Thời gian xử lý

 

 

 

7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

4.6

Lệ phí (nếu có)

 

 

 

Không

4.7

Quy trình giải quyết công việc

 

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

1 ngày

 

B2

Phòng LĐTL- BHXH

Trưởng phòng phân công thụ lý

1 ngày

 

Chuyên viên thẩm định hồ sơ

3 ngày

 

 

Trưởng phòng thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký duyệt

1 ngày

 

 

B3

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản

1 ngày

 

B4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đến ngày hẹn

 

 

5.Biểu mẫu: Không

     6. Hồ sơ

Văn bản lưu

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

-          Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

-         Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

-         Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

-         Nội quy lao động

-         Giấy phép đăng ký kinh doanh

 

Lâu dài

Phòng LĐTL&BHXH

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình