Menu Left

Lĩnh vực Người có công

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Ngày đăng: 05/09/2016

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ  tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

- Trường hợp hồ sơ  đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận cho người nộp.

           - Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 2: UBND cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người, lập, chuyển danh sách người đủ điều kiện kèm hồ sơ về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai.

Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra hồ sơ và lập danh sách kèm hồ sơ chuyển về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.

Bước 4: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét, thẩm định hồ sơ, ra Quyết định trợ cấp, phụ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

Bước 5: Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã nơi người có yêu cầu nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu); Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân lập bản khai (theo mẫu);

- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù;

-  Bản sao một trong các giấy tờ: lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

- Bản sao giấy tờ, tài liệu khác có giá trị pháp lý lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước;

- Xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản khai cá nhân (theo Mẫu TĐ1, TĐ2 - Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân);

- Bản khai dành cho đại diện thân nhân (theo Mẫu TĐ3 - Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạn;

- Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình