Menu Left

Lĩnh vực Người có công

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Ngày đăng: 05/09/2016

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện) trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội khi tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, tổng hợp, lập danh sách kèm hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình khi tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Bước 5: Trả kết quả tại “"Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “"Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu);

- Biên bản Ủy quyền.

Số lượng hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thủ tục hành chính:

- Đơn đề nghị (theo Mẫu LS7-Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân);

- Biên bản ủy quyền (theo Mẫu UQ- Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình