Menu Left

Lĩnh vực Người có công

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày đăng: 05/09/2016

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

- Trường hợp hồ sơ  đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận cho người nộp.

          - Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 2: UBND cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc xác nhận vào bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng/ truy tặng gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc quyết định trợ cấp một lần.

Bước 5: Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" UBND cấp xã nơi người có yêu cầu nộp hồ sơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình .

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu);

- Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

- Biên bản ủy quyền (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ: : 01 bộ.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phụ cấp, trợ cấp người phục vụ, Quyết định trợ cấp một lần.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thủ tục hành chính:

- Bản khai cá nhân (theo Mẫu BM1, BM2 - Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân).

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: không.

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình