Menu Left

Lĩnh vực Người có công

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Ngày đăng: 05/09/2016

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật nộp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  hoặc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đối với các trường hợp đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hoặc Trung tâm:

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ quy định có trách nhiệm lập danh sách cấp Sổ theo dõi kèm các giấy tờ liên quan gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Lập Sổ quản lý và phát Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (sau đây gọi tắt là Sổ theo dõi) cho đối tượng.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập Sổ quản lý; lập Sổ theo dõi của từng đối tượng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm để phát cho đối tượng.

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm để hoàn thiện theo quy định.

Bước 4: Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  hoặc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  hoặc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (theo mẫu);

- Giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã các cơ quan có liên quan.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai thủ tục hành chính:

- Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (theo Mẫu số 04-CSSK- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014   của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính   hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014   của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính   hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình