Menu Left

Lĩnh vực Người có công

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu – chia

Ngày đăng: 05/09/2016

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi danh sách kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công khai danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp;

Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp theo mẫu  quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách kèm hồ sơ người hưởng trợ cấp, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận danh sách và hồ sơ của người hưởng trợ cấp do Ủy ban nhân dân cấp xã lập.

Bước 4: Sở Lao động Thương binh và Xã hội  trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận danh sách và hồ sơ người hưởng trợ cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành thẩm định hồ sơ người hưởng trợ cấp; tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a đồng thời gửi quyết định và danh sách đối tượng hưởng trợ cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện, đồng thời gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (01 bản) để theo dõi, kiểm tra.

Bước 5: Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Lao động Thương binh và Xã hội  tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai của đối tượng (theo mẫu);

- Bản sao công chứng Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Căm – pu – chi –a, Quyết định về nước, Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động, quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc quyết định thôi việc, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm – pu – chi –a, giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND cấp huyện,  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hưởng chế độ, trợ cấp.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai của đối tượng (theo mẫu 1a hoặc 1b - Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm – pu – chi – a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

     Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách là người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm – pu – chi –a theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia.

Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm – pu – chi - a;

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm – pu – chi – a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình