Menu Left

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Ngày đăng: 06/09/2016

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thân nhân học viên đến Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Ninh Bình (đ/c xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)  xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, điền vào Đơn đề nghị thăm gặp học viên và sổ thăm gặp học viên do Trung tâm cung cấp.

Bước 2: Tổ thăm gặp có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, quản lý hoạt động thăm gặp, giải đáp những thắc mắc của thân nhân và học viên về chế độ thăm gặp, có quyền đình chỉ việc thăm gặp nếu vi phạm nội quy Trung tâm và chế độ thăm gặp và có trách nhiệm cập nhật thông tin theo dõi hoạt động thăm gặp vào sổ thăm gặp học viên, vào Sổ giám sát hoạt động thăm gặp.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của thân nhân học viên (theo mẫu);

- Sổ thăm gặp học viên viên (theo mẫu);

- Giấy chứng minh thư nhân dân (xuất trình).

Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.

Thời gian giải quyết: Ngay sau khi nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Thân nhân học viên.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết của trung tâm cho thân nhân thăm gặp học viên.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn của thân nhân học viên (theo mẫu số 14 - Thông tư số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện và cơ sở chữa bệnh).

- Sổ thăm gặp học viên viên (theo mẫu số 15 - Thông tư số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Công an).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo yêu cầu của thân nhân học viên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

- Thông tư số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện và cơ sở chữa bệnh.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình