: :
Tư liệu Hồ Chí Minh
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình