Thứ tư, 16/01/2019
Tư liệu Hồ Chí Minh Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Việc làm - ATVSLĐ

STT Số ký hiệu/VB Trích yếu nội dung VB Ngày ban hành
34/LĐTBXH-VL,ATLĐ Vv tăng cường công tác an toàn tại các cơ sở kinh doanh trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 08/01/2019 vv-tang-cuong-cong-tac-an-toan-tai-cac-co-so-kinh-doanh-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-ky-hoi
1694/LĐTBXH v/v báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao đông; tình hình tai nạn lao động năm 2018 30/11/2018 vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2018
287/LĐTBXH-VLATLĐ V/v Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử 22/03/2018 vv-cap-giay-phep-lao-dong-qua-mang-dien-tu
21/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tỉnh Ninh Bình 19/03/2018 ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2018-tinh-ninh-binh
1748/SLĐTBXH-VLATLĐ vv Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động; tình hình tai nạn lao động năm 2017 28/11/2017 vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2017
109/LĐTBXH-ATLĐ Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1 năm 2017 31/07/2017 bao-cao-tong-ket-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-1-nam-2017
1258/LĐTBXH-VLATLĐ Phối hợp tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ tại huyện Yên Mô; Kim Sơn; Hoa Lư 01/09/2017 phoi-hop-to-chuc-lop-huan-luyen-atvsld-tai-huyen-yen-mo-kim-son-hoa-lu
1247/LĐTBXH-VLATLĐ vv Triển khai thực hiện thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH 29/08/2017 vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-232017tt-bldtbxh
1025/LĐTBXH-VL,ATLĐ vv Đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện phòng, chống thiên tai, lũ lụt năm 2017 24/07/2017 vv-don-doc-cac-don-vi-doanh-nghiep-dong-tren-dia-ban-tinh-thuc-hien-phong-chong-thien-tai-lu-lut-nam-2017
14/2017/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25/05/2017 qd-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
83/KH-DVVL Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự thi tiếng Hàn Quốc năm 2017 theo chương trình EPS 30/03/2017 ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-thi-tieng-han-quoc-nam-2017-theo-chuong-trinh-eps
415/LĐTBXH-VLATLĐ Rà soát danh sách người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đến 31/1/2017 28/03/2017 ra-soat-danh-sach-nguoi-lao-dong-dang-cu-tru-bat-hop-phap-tai-han-quoc-den-3112017
362/LĐTBXH-VLATLĐ Hướng dẫn Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 20/03/2017 huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017
13/KH-VLATVSLĐ Kế hoạch Triển khai tháng hành động về An toàn, Vệ sinh Lao động lần Thứ 1, năm 2017 tỉnh Ninh Bình 21/02/2017 ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017-tinh-ninh-binh
1701/LĐTBXH-VLATLĐ Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động năm 2016 06/12/2016 bao-cao-ve-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-va-tai-nan-lao-dong-nam-2016
1731/LĐTBXH-VLATLĐ Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài năm 2016 và đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngooài năm 2017 07/12/2016 bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngoai-nam-2016-va-dang-ky-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngooai-nam-2017
1763/LĐTBXH-VLATLĐ Quản lý thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt và huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động. 12/12/2016 quan-ly-thiet-bi-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-va-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong
1008/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo kết quả thi tiếng Hàn ngành Ngư nghiệp và Hướng dẫn đăng ký kiểm tra tay nghề đánh giá năng lực 30/11/2016 thong-bao-ket-qua-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-va-huong-dan-dang-ky-kiem-tra-tay-nghe-danh-gia-nang-luc
1611/LĐTBXH-VLATLĐ Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 16/11/2016 thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
1443/LĐTBXH--VLATLĐ Thông báo kết quả kỳ thi tiếng hàn lần thứ 11 và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển 21/10/2016 thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
900/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển 17/10/2016 thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
4047/LĐTBXH-QLLĐNN v/v đối tượng dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 14/10/2016 vv-doi-tuong-du-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
1386/LĐTBXH-VLATLĐ Phối hợp thông báo đăng ký dự thi tuyển Lao động ngành ngư nghiệp theo chương trình EPS 11/10/2016 phoi-hop-thong-bao-dang-ky-du-thi-tuyen-lao-dong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-eps
40/KH-LĐTBXH-VLATLĐ Kế hoạch Triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn quốc trong ngành ngư nghiệp theo chương trình ÉP 10/10/2016 ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-du-thi-cho-nguoi-lao-dong-co-nguyen-vong-di-lam-viec-tai-han-quoc-trong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-ep
837/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn ngày 08 và 09/10/2016 29/09/2016 thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-ngay-08-va-09102016
1036/LĐTBXH-VLATVSLĐ Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 theo chương trình EPS 04/08/2016 thong-bao-dang-ky-du-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
32/LĐTBXH-VLATLĐ Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 theo chương trình EPS 04/08/2016 ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-ky-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
940/LĐTBXH-VLATLĐ v/v Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 15/07/2016 vv-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
939/LĐTBXH-VLATLĐ V/V phối hợp tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 15/07/2016 vv-phoi-hop-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
696/LĐTBXH-VL Triển khai thực hiện nghị định số 11/2016/NĐ-CP 30/05/2016 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-112016nd-cp
345/BCĐ-LĐTBXH V/v báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2016 01/04/2016 vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-tuan-le-quoc-gia-atvsld-pccn-nam-2016
420/LĐTBXH-VL V/v thông báo danh sách các doanh nghiệp chuyên doanh xuất khẩu lao động được tuyển dụng lao động tại tỉnh 14/04/2016 vv-thong-bao-danh-sach-cac-doanh-nghiep-chuyen-doanh-xuat-khau-lao-dong-duoc-tuyen-dung-lao-dong-tai-tinh
421/LĐTBXH-LĐTL V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động 14/04/2016 vv-don-doc-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình