Menu Left

Lĩnh vực Lao động việc làm - BHXH

STT Số hiệu Trích yếu Ban hành
1490/LĐTBXH-LĐVL V/v thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 21/09/2020 vv-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-trong-quan-ly-va-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1209/LĐTBXH-LĐVL V/v tiếp tục phối hợp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 31/07/2020 vv-tiep-tuc-phoi-hop-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
629/ /LĐTBXH-LĐVL V/v hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 12/05/2020 vv-huong-dan-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-tu-tuat
496/LĐTBXH-LĐVL V/v tạm dừng triển khai thực hiện Văn bản số 409/LĐTBXH-LĐVL ngày 25/3/2020 và Văn bản số 488/LĐTBXHLĐVL ngày 10/4/2020 của Sở LĐTBXH. 13/04/2020 vv-tam-dung-trien-khai-thuc-hien-van-ban-so-409ldtbxh-ldvl-ngay-2532020-va-van-ban-so-488ldtbxhldvl-ngay-1042020-cua-so-ldtbxh
488/LĐTBXH-LĐVL V/v hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 09/04/2020 vv-huong-dan-thu-tuc-ho-so-de-nghi-xac-nhan-so-lao-dong-thuoc-dien-tham-gia-bhxh-tam-thoi-nghi-viec-doi-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19
495/LĐTBXH-LĐVL V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 01/04/2020 vv-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19
445/LĐTBXH-LĐVL V/v triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1064/LĐTBXHQHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 30/03/2020 vv-trien-khai-thuc-hien-theo-huong-dan-tai-cong-van-so-1064ldtbxhqhldtl-ngay-2532020-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
409/LĐTBXH-LĐVL V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp và hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch. 25/03/2020 vv-tiep-tuc-day-manh-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-doanh-nghiep-va-huong-dan-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-tu-tuat-doi-voi-doanh-nghiep-gap-kho-khan-do-dich
398/LĐTBXH-LĐVL V/v báo cáo tinh hinh lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 23/03/2020 vv-bao-cao-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19
394/LĐTBXH-LĐVLBHXH Hướng dẫn Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 03/04/2019 huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2019-tai-cac-doanh-nghiep-co-so-san-xuat-kinh-doanh
277/LĐTBXH-LĐL-BHXH Xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm năm 2019 14/03/2019 xay-dung-ke-hoach-giai-quyet-viec-lam-nam-2019
34/LĐTBXH-VL,ATLĐ Vv tăng cường công tác an toàn tại các cơ sở kinh doanh trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 08/01/2019 vv-tang-cuong-cong-tac-an-toan-tai-cac-co-so-kinh-doanh-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-ky-hoi
1789/LĐTBXH-LĐTL V/v Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 30/11/2018 vv-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-nam-2019
1693/LĐTBXH-LĐTL vv Báo cáo Chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 30/11/2018 vv-bao-cao-chi-tra-tien-luong-nam-2018-tien-thuong-tet-nguyen-dan-nam-2019
68/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 19/01/2018 huong-dan-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-luat-bao-hiem-xa-hoi-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-01012018
1846/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của chính phủ 13/12/2017 huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1412017nd-cp-ngay-07122017-cua-chinh-phu
1782/LĐTBXH-LĐTL Vv Báo cáo nhanh tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động 06/12/2017 vv-bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-nguoi-lao-dong
1601/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã 02/11/2017 huong-dan-thuc-hien-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-cong-an-cap-xa
1263/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 diều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 05/09/2017 huong-dan-thuc-hien-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-quy-dinh-tai-cac-khoan-123-va-khoan-8-dieu-1-nghi-dinh-so-762017nd-cp-ngay-3062017
1910/LĐTBXH-LĐTL Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp 28/12/2016 thong-bao-ket-qua-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep
1909/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng tết năm 2017 28/12/2016 bao-cao-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
1663/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và Kế hoạch thưởng Tết năm 2017 29/11/2016 bao-cao-nhanh-tinh-hinh-tien-luong-nam-2016-va-ke-hoach-thuong-tet-nam-2017
1664/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính Phủ 29/11/2016 huong-dan-thuc-hien-muc-luong-toi-thieu-vung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-1532016nd-cp-ngay-14112016-cua-chinh-phu
HĐLD/2016 Mẫu Hợp đồng lao động năm 2016 15/11/2016 mau-hop-dong-lao-dong-nam-2016
1284/LĐTBXH-LĐTL&BHXH Triển khai Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 19/09/2016 trie-n-khai-thong-tu-so-232016tt-bldtbxh-nga-y-1572016-cu-a-bo-lao-do-ng-thuong-binh-va-xa-ho-i
1283/LĐTBXH-LĐTL&BHXH Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 19/09/2016 don-do-c-chi-da-o-thu-c-hie-n-lua-t-ba-o-hie-m-xa-ho-i-nam-2014
960/HD-LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ 18/07/2016 huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-noi-lam-viec-theo-nghi-dinh-602013nd-cp-ngay-1962013-cua-chinh-phu
635/LDTBXH-LDTL Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động, thông báo Thỏa ước lao động tập thể. 20/05/2016 xay-dung-va-dang-ky-noi-quy-lao-dong-thong-bao-thoa-uoc-lao-dong-tap-the
709/LĐTBXH-LĐTL Báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 01/06/2016 bao-cao-tong-ket-danh-gia-thuc-tien-thi-hanh-bo-luat-lao-dong-nam-2012
480/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn xây dựng Phương án sử dụng lao động đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa 27/04/2016 vv-huong-dan-xay-dung-phuong-an-su-dung-lao-dong-doi-voi-doanh-nghiep-thuc-hien-co-phan-hoa
516/LĐTBXH-LĐTL V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 29/04/2016 vv-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-va-ra-soat-dia-ban-ap-dung-muc-luong-toi-thieu-vung
1694/LĐTBXH v/v báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao đông; tình hình tai nạn lao động năm 2018 30/11/2018 vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2018
287/LĐTBXH-VLATLĐ V/v Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử 22/03/2018 vv-cap-giay-phep-lao-dong-qua-mang-dien-tu
21/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tỉnh Ninh Bình 19/03/2018 ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2018-tinh-ninh-binh
1748/SLĐTBXH-VLATLĐ vv Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động; tình hình tai nạn lao động năm 2017 28/11/2017 vv-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-nam-2017
109/LĐTBXH-ATLĐ Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1 năm 2017 31/07/2017 bao-cao-tong-ket-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-1-nam-2017
1258/LĐTBXH-VLATLĐ Phối hợp tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ tại huyện Yên Mô; Kim Sơn; Hoa Lư 01/09/2017 phoi-hop-to-chuc-lop-huan-luyen-atvsld-tai-huyen-yen-mo-kim-son-hoa-lu
1247/LĐTBXH-VLATLĐ vv Triển khai thực hiện thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH 29/08/2017 vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-232017tt-bldtbxh
1025/LĐTBXH-VL,ATLĐ vv Đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện phòng, chống thiên tai, lũ lụt năm 2017 24/07/2017 vv-don-doc-cac-don-vi-doanh-nghiep-dong-tren-dia-ban-tinh-thuc-hien-phong-chong-thien-tai-lu-lut-nam-2017
14/2017/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25/05/2017 qd-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
83/KH-DVVL Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự thi tiếng Hàn Quốc năm 2017 theo chương trình EPS 30/03/2017 ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-thi-tieng-han-quoc-nam-2017-theo-chuong-trinh-eps
415/LĐTBXH-VLATLĐ Rà soát danh sách người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đến 31/1/2017 28/03/2017 ra-soat-danh-sach-nguoi-lao-dong-dang-cu-tru-bat-hop-phap-tai-han-quoc-den-3112017
362/LĐTBXH-VLATLĐ Hướng dẫn Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 20/03/2017 huong-dan-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017
13/KH-VLATVSLĐ Kế hoạch Triển khai tháng hành động về An toàn, Vệ sinh Lao động lần Thứ 1, năm 2017 tỉnh Ninh Bình 21/02/2017 ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-lan-thu-1-nam-2017-tinh-ninh-binh
1701/LĐTBXH-VLATLĐ Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động năm 2016 06/12/2016 bao-cao-ve-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-va-tai-nan-lao-dong-nam-2016
1731/LĐTBXH-VLATLĐ Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài năm 2016 và đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngooài năm 2017 07/12/2016 bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngoai-nam-2016-va-dang-ky-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nguoi-nuoc-ngooai-nam-2017
1763/LĐTBXH-VLATLĐ Quản lý thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt và huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động. 12/12/2016 quan-ly-thiet-bi-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-va-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong
1008/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo kết quả thi tiếng Hàn ngành Ngư nghiệp và Hướng dẫn đăng ký kiểm tra tay nghề đánh giá năng lực 30/11/2016 thong-bao-ket-qua-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-va-huong-dan-dang-ky-kiem-tra-tay-nghe-danh-gia-nang-luc
1611/LĐTBXH-VLATLĐ Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 16/11/2016 thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
1443/LĐTBXH--VLATLĐ Thông báo kết quả kỳ thi tiếng hàn lần thứ 11 và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển 21/10/2016 thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
900/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển 17/10/2016 thong-bao-ket-qua-ky-thi-tieng-han-lan-thu-11-va-huong-dan-lam-ho-so-dang-ky-du-tuyen
4047/LĐTBXH-QLLĐNN v/v đối tượng dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016 14/10/2016 vv-doi-tuong-du-thi-tieng-han-nganh-ngu-nghiep-nam-2016
1386/LĐTBXH-VLATLĐ Phối hợp thông báo đăng ký dự thi tuyển Lao động ngành ngư nghiệp theo chương trình EPS 11/10/2016 phoi-hop-thong-bao-dang-ky-du-thi-tuyen-lao-dong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-eps
40/KH-LĐTBXH-VLATLĐ Kế hoạch Triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn quốc trong ngành ngư nghiệp theo chương trình ÉP 10/10/2016 ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-du-thi-cho-nguoi-lao-dong-co-nguyen-vong-di-lam-viec-tai-han-quoc-trong-nganh-ngu-nghiep-theo-chuong-trinh-ep
837/TTLĐNN-TCLĐ Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn ngày 08 và 09/10/2016 29/09/2016 thong-bao-thoi-gian-va-dia-diem-thi-tieng-han-ngay-08-va-09102016
1036/LĐTBXH-VLATVSLĐ Thông báo đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 theo chương trình EPS 04/08/2016 thong-bao-dang-ky-du-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
32/LĐTBXH-VLATLĐ Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 theo chương trình EPS 04/08/2016 ke-hoach-trien-khai-tiep-nhan-dang-ky-tham-du-ky-thi-tieng-han-quoc-lan-thu-11-theo-chuong-trinh-eps
940/LĐTBXH-VLATLĐ v/v Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 15/07/2016 vv-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
939/LĐTBXH-VLATLĐ V/V phối hợp tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 15/07/2016 vv-phoi-hop-tuyen-chon-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban
696/LĐTBXH-VL Triển khai thực hiện nghị định số 11/2016/NĐ-CP 30/05/2016 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-112016nd-cp
345/BCĐ-LĐTBXH V/v báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2016 01/04/2016 vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-tuan-le-quoc-gia-atvsld-pccn-nam-2016
420/LĐTBXH-VL V/v thông báo danh sách các doanh nghiệp chuyên doanh xuất khẩu lao động được tuyển dụng lao động tại tỉnh 14/04/2016 vv-thong-bao-danh-sach-cac-doanh-nghiep-chuyen-doanh-xuat-khau-lao-dong-duoc-tuyen-dung-lao-dong-tai-tinh
421/LĐTBXH-LĐTL V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động 14/04/2016 vv-don-doc-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình