Menu Left

Lĩnh vực Văn phòng

STT Số hiệu Trích yếu Ban hành
106/SLĐTBXH-VP V/v Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra 03/02/2020 vv-phong-chong-dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-virus-corona-gay-ra
110/KH-LĐTBXH Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2019 03/12/2019 ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-thuoc-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh-nam-2019
01/KH-BTC Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX(2018-2019) 04/01/2018 ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix2018-2019
936/LĐTBXH-VP vv Triển khai Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ II 10/08/2017 vv-trien-khai-ke-hoach-to-chuc-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii
59/KH-LDTBXH KH Tổ chức giải giao lưu cầu lông, tennis và gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và xã hội năm 2017 10/08/2017 kh-to-chuc-giai-giao-luu-cau-long-tennis-va-gap-mat-nhan-ky-niem-ngay-truyen-thong-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2017
1097/LĐTBXH-VP Triển khai sáng kiến cấp tỉnh 15/08/2016 trien-khai-sang-kien-cap-tinh
879/CV-LĐTBXH-VP Giới thiệu và sử dụng Cổng thông tin điện tử Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình 06/07/2016 gioi-thieu-va-su-dung-cong-thong-tin-dien-tu-so-lao-dong-tbxh-tinh-ninh-binh
431/LĐTBXH-VP V/v tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu quốc hội, HĐND các cấp 15/04/2016 vv-tang-cuong-tuyen-truyen-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-cac-cap
482/LĐTBXH-VP V/v báo cáo đánh giá thực trạng, xây dựng định hướng kế hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2016- 2025 27/04/2016 vv-bao-cao-danh-gia-thuc-trang-xay-dung-dinh-huong-ke-hoach-dao-tao-can-bo-giai-doan-2016-2025
498/LĐTBXH-VP V/v xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2017 28/04/2016 vv-xay-dung-ke-hoach-bien-che-nam-2017
583/LĐTBXH-VP V/v tổng rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động 11/05/2016 vv-tong-ra-soat-to-chuc-bo-may-bien-che-va-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình