Menu Left

Công khai Ngân sách

Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của ngành Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Thông báo số 2045/TB-STC ngày 07/9/2020 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình về việc thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 của toàn ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2019 của Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động TBXH ngày 26/6/2020;

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2020

V/v Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh BÌnh

V/v Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh BÌnh

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2020

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện công văn số 678/UBND-VP5 ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Báo cáo đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2019

Thực hiện công văn số 678/UBND-VP5 ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Báo cáo Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

Thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước....

Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Căn cứ công văn số 191/TB-STC-HCSN ngày 16/01/2020 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình về việc thông báo dự toán bổ sung năm 2020

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 12 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 12 năm 2019

Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của toàn ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của toàn ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng, vốn đầu tư xây dựng

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh BMVNAH, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán NSNN năm 2020 của Sở Lao động TBXH

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 11 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Tháng 11 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý III năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2019

Công khai thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý II năm 2019

Công khai bổ sung dự toán chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động và chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019

Công khai Bổ sung dự toán chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động và chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019

Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Báo cáo thực hiện việc minh bạch tài sản và thu nhập năm 2018

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Công khai dự toán nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM và pháp lệnh Bà mẹ VNAH, dự toán NSNN năm 2019 của sở LĐTBXH

Công bố công khai dự toán nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM và pháp lệnh Bà mẹ VNAH, dự toán NSNN năm 2019 của sở LĐTBXH

Công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở LĐTBXH

Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở LĐTBXH

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ngành Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình

Căn cứ biên bản xét duyệt quyết toán năm 2017 ngày 15/6/2018 giữa Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình và Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Công khai dự toán ngân sách năm 2018

Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của ngành Lao động thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình