Menu Left

Công khai Ngân sách

Công khai bổ sung dự toán chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động và chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019

Công khai Bổ sung dự toán chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động và chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019

Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Công khai Thực hiện dự toán chi thường xuyên của văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2019

Báo cáo thực hiện việc minh bạch tài sản và thu nhập năm 2018

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ngành Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình

Căn cứ biên bản xét duyệt quyết toán năm 2017 ngày 15/6/2018 giữa Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình và Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng

QĐ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2018

Công khai dự toán ngân sách năm 2018

Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của ngành Lao động thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình

Công khai dự toán nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM và pháp lệnh Bà mẹ VNAH, dự toán NSNN năm 2019 của sở LĐTBXH

Công bố công khai dự toán nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với CM và pháp lệnh Bà mẹ VNAH, dự toán NSNN năm 2019 của sở LĐTBXH

Công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở LĐTBXH

Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2017 của Sở LĐTBXH

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình