Menu Left

Tổng hợp tình hình công khai

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện công văn số 678/UBND-VP5 ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Báo cáo đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2019

Thực hiện công văn số 678/UBND-VP5 ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Báo cáo Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

Thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước....

Báo cáo thực hiện việc minh bạch tài sản và thu nhập năm 2018

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình