Menu Left

Tổng hợp tình hình công khai

Báo cáo thực hiện việc minh bạch tài sản và thu nhập năm 2018

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình