Menu Left

Công tác Đảng

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW

Chiều ngày 14/5/2018, Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Chào mừng 87 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017)

Đảng Bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệt liệt chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất toàn thể Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động chung sức, chung lòng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Lãnh đạo sở, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 16/6/2016 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Giấy triệu tập đảng viên dự hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 16/6/2016 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9...

Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn quốc và Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI, nhằm tạo sự chuyển biến về "Nếp sống văn hóa công sở"

Thường xuyên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thường xuyên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình