Menu Left

Chi tiết bài viết

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Ngày đăng: 31/12/2019

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình