Menu Left

Chi tiết bài viết

Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Ngày đăng: 30/01/2020

Căn cứ công văn số 191/TB-STC-HCSN ngày 16/01/2020 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình về việc thông báo dự toán bổ sung năm 2020

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình