Menu Left

Thông báo

Thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở.

Ngày đăng: 31/03/2020

Thực hiện công văn số 213/UBND –VP6 ngày 31/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số  16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình xin Thông báo Kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 Sở Lao động TBXH tạm dừng nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở.

Tin liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình