Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Giáo dục Nghề nghiệp
1.000243.000.00.00.H
thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
1.000234.000.00.00.H
thu-tuc-giai-the-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
1.000031.000.00.00.H
thu-tuc-doi-ten-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
1.000266.000.00.00.H
thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban
1.000602.000.00.00.H
thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-so-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
1.000553.000.00.00.H
giai-the-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-cham-dut-hoat-dong-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
1.000530.000.00.00.H
doi-ten-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
1.000482.000.00.00.H
cong-nhan-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-chuyen-sang-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan
cho-phep-thanh-lap-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan
1.000523.000.00.00.H
cho-phep-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-tro-lai-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-va-doanh-nghiep
1.000138.000.00.00.H
chia-tach-sap-nhap-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
1.000570.000.00.00.H
cach-chuc-chu-tich-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-so-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
1.000389.000.00.00.H
cap-giay-chung-nhan-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-doi-voi-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-doanh-nghiep
2.000189.000.00.00.H
thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-doi-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-doanh-nghiep
2.000099.000.00.00.H
thu-tuc-chia-tach-sap-nhap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
1.000531.000.00.00.H
thu-tuc-cong-nhan-hieu-truong-truong-trung-cap-tu-thuc
1.000558.000.00.00.H
thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-quan-tri-truong-trung-cap-tu-thuc
1.000584.000.00.00.H
thu-tuc-mien-nhiem-chu-tich-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
2.000258.000.00.00.H
thu-tuc-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
1.000619.000.00.00.H
thu-tuc-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
1.000630.000.00.00.H
thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
2.000632.000.00.00.H
cong-nhan-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc