Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tài liệu ISO
02/QĐ-BCĐ
quyet-dinh-02qd-bcd-ve-viec-bai-bo-mot-so-thu-tuc-thuoc-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-bai-bo-02-tthc-btxh
01/QĐ-BCĐ
quyet-dinh-01qd-bcd-ve-viec-bai-bo-mot-so-thu-tuc-thuoc-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hoptieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-bai-bo-01-tthc-pctnxh
443/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-xay-dung-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
420/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015
419/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-doan-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015
280/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-sau-khi-da-duoc-hieu-chinh-cai-tien-sua-doi-bo-sung
237/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-sau-khi-duoc-hieu-chinh-tai-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
03/QĐ-BCĐISO
quyet-dinh-ve-viec-bai-bo-mot-so-thu-tuc-thuoc-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015
02/QĐ-BCĐISO
quyet-dinh-ve-viec-bai-bo-mot-so-thu-tuc-thuoc-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015
36/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-l-ong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-sau-khi-da-d-oc-hieu-chinh-cai-tien-sua-doi-bo-sung
01/QĐ-BCĐISO
quyet-dinh-ve-viec-bai-bo-mot-so-thu-tuc-thuoc-he-thong-quan-ly-chat-l-ong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015
BXN
ban-xac-nhan-hieu-luc-cua-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
277/QĐ-LĐTBXH-VP
quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-xay-dung-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
278/QĐ-LĐTBXH-VP
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
605/QĐ-LĐTBXH
qd-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-sau-khi-da-duoc-hieu-chinh-cai-tien-sua-doi-bo-sung
552/QĐ-LĐTBXH
qd-ve-viec-sua-doi-bo-sung-bai-bo-quy-trinh-thao-tac-chuan-trong-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-ap-dung-vao-hoat-dong-quan-ly-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
469/QĐ-LĐTBXH
qd-ve-viec-thanh-lap-doan-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015
487/QĐ-SLĐTBXH
ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015
476/QĐ-LĐTBXH
ve-viec-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008
507/QĐ-LĐTBXH
vv-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh
QT-BTXH 07
quy-trinh-gia-han-quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-co-tu-30-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat
QT-BTXH-05
quy-trinh-cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-co-giay-phep-hoat-dong
QT-BTXH-04
quy-trinh-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi
QT-BTXH-03
quy-trinh-giai-the-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap
QT-BTXH-02
quy-trinh-dang-ky-thay-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap
QT-BTXH-01
quy-trinh-dang-ky-thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong
QT-LĐTL&BHXH-02

Quy trình Tiếp nhận Thỏa ước lao động

quy-trinh-tiep-nhan-thoa-uoc-lao-dong
QT-LĐTL&BHXH-01

Quy trình đăng ký Nội quy lao động

quy-trinh-dang-ky-noi-quy-lao-dong
QT-NCC-01
quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-nguoi-huong-che-do-mat-suc-lao-dong
QT-NCC-02
quy-trinh-giai-quyet-che-do-huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran
QT-NCC-03
quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-khi-nguoi-co-cong-tu-tran
QT-NCC-04
quy-trinh-huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan
QT-NCC-05
quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si
QT-NCC-06
quy-trinh-tro-cap-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-lay-chong-hoac-vo-khac
QT-NCC-08
quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh
QT-NCC-09
quy-trinh-giam-dinh-vet-thuong-con-sot
QT-NCC-11
quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
QT-NCC-12
quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc
QT-NCC-13
quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day
QT-NCC-14
quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te
QT-NCC-15
quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang
QT-NCC-16
quy-trinh-sua-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong
QT-NCC-17
quy-trinh-di-chuyen-ho-so-nguoi-co-cong-voi-cach-mang
QT-NCC-18
quy-trinh-giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si
QT-NCC-19
quy-trinh-giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung
QT-NCC-20
quy-trinh-thu-tuc-giam-dinh-lai-thuong-tat-do-vet-thuong-cu-tai-phat-va-dieu-chinh-che-do
QT-NCC-21
quy-trinh-thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang-da-chet
QT-NCC-22
quy-trinh-thu-tuc-mua-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-va-than-nhan
QT-NCC-23
quy-trinh-thu-tuc-gioi-thieu-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-di-giam-dinh-lai-ty-le-suy-giam-kha-nang-lao-dong
QT-NCC-24
quy-trinh-xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to
QT-NCC-25
quy-trinh-bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si
QT-NCC-26
quy-trinh-dinh-chinh-thong-tin-tren-bia-mo-liet-si
QT-NCC-27
quy-trinh-lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh
QT-NCC-28
quy-trinh-thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho
QT-NCC-29
quy-trinh-ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si
QT-NCC-30
quy-trinh-giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-campuchia
QT-NCC-31
quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh
QT-NCC-33
quy-trinh-tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien
QT – DN - 19
quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT – DN - 18
quy-trinh-cong-nhan-hieu-truong-truong-trung-cap-tu-thuc
QT – DN - 17
quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT – DN - 16
quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-quan-tri-truong-trung-cap-tu-thuc
QT – DN - 15
quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT – DN - 14
quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT–DN-13
quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen
QT–DN–12
quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN -11
quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-10
quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-09
quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-08
quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh
QT–DN-07
quy-trinh-cong-nhan-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan
QT–DN-06
quy-trinh-mien-nhiem-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QT–DN-05
quy-trinh-cong-nhan-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc
QT–DN-04
quy-trinh-xac-nhan-mau-phoi-chung-chi-so-cap-mau-phoi-ban-sao-chung-chi-so-cap
QT – DN - 03
quy-trinh-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-va-doanh-nghiep
QT – DN - 02
quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-doanh-nghiep
QT – DN - 01
quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep
501/QĐ-LĐTBXH
quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong
501/QĐ-LĐTBXH
qd-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008
319/QĐ-LĐTBXH
qd-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008
300/QĐ-LĐTBXH
qd-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh
QT-VP 01

QT-VP 01 - Quy trình một cửa

qt-vp-01-quy-trinh-mot-cua
QT-VP 02

QT-VP 02 - Quản lý công văn đi , đến

qt-vp-02-quan-ly-cong-van-di-den
QT- VP 03

QT- VP 03 - Quản lý Tài sản công

qt-vp-03-quan-ly-tai-san-cong
QT-VP 04
qt-vp-04-nhan-xet-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc
QT- VP 05
qt-vp-05-do-luong-hai-long-cua-cac-to-chuc-va-cong-dan
QT-TT 03

3. QT-TT 03 - Quy trình Tiếp dân

3-qt-tt-03-quy-trinh-tiep-dan
QT-TT 01

5. QT-TT 01 - Quy trình Thanh Tra

5-qt-tt-01-quy-trinh-thanh-tra
QT-TT 02

4. QT-TT 02 - Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo

4-qt-tt-02-giai-quyet-khieu-nai-to-cao
QT-HT 05
5-qt-ht-05-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc-phong-ngua
QT-HT 04

4. QT- HT 04 - Xem xét của Lãnh đạo

4-qt-ht-04-xem-xet-cua-lanh-dao
QT-HT 03

3. QT-HT 03 - Đánh giá nội bộ

3-qt-ht-03-danh-gia-noi-bo
QT-HT 02

2. QT-HT 02 - Kiểm soát hồ sơ

2-qt-ht-02-kiem-soat-ho-so
QT-HT 01

1. QT-HT 01 - Quỳ Trình kiểm soát tài liệu

1-qt-ht-01-quy-trinh-kiem-soat-tai-lieu