Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Tổ chức bộ máy

 

 QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI TỈNH NINH BÌNH

 

 

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Lãnh đạo Sở: Gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc (số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình). 

a) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộilà người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitheo quy định. 

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; 

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước; 

d) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

 

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

b) Phòng Người có công; 

c) Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; 

d) Phòng Bảo trợ xã hội; 

đ) Phòng Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội. 

e. Thanh tra. 

f. Văn phòng.

 

3. Đơn vị sự nghiệp: 

a) Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan 

-  Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

-  Các phòng, khoa trực thuộc: 

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp; 

+ Khoa Y Dược; 

+ Khoa Bệnh nhân kích động; 

+ Khoa Bệnh nhân bảo trợ xã hội; 

+ Khoa Bệnh nhân phục hồi chức năng; 

+ Khoa Bệnh nhân nhiễm chất độc hoá học. 

b) Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần 

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

-  Các phòng, khoa trực thuộc: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính; 

+ Phòng Y – Dược; 

+ Khoa Dinh dưỡng; 

+ Khoa Bệnh nhân nam 1; 

+ Khoa Bệnh nhân nam 2; 

+ Khoa Bệnh nhân nữ; 

+ Khoa Bệnh xá. 

c) Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội 

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

-  Các phòng trực thuộc: 

+ Phòng Tổ chức – Hành chính; 

+ Phòng Nuôi dưỡng; 

+ Phòng Y tế; 

+ Phòng Giáo dục - Hướng nghiệp; 

+ Phòng Công tác xã hội. 

d) Cơ sở Cai nghiện ma túy 

- Lãnh đạo Cơ sở: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

-  Các phòng trực thuộc: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính; 

+ Phòng Quản lý học viên; 

+ Phòng Lao động – Trị liệu; 

+ Phòng Tư vấn – Điều trị cai nghiện. 

đ) Trung tâm Điều dưỡng Người có công 

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

-  Các phòng trực thuộc: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính; 

+ Phòng Chăm sóc đối tượng; 

+ Phòng Y tế.

e) Trung tâm Dịch vụ việc làm: 

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

-  Các phòng trực thuộc: 

+ Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm và Hành chính - Tổng hợp; 

+ Phòng Thông tin Thị trường lao động; 

+ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trường hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hộikhông giao chỉ tiêu hợp đồng lao động và kinh phí thì giải thể Phòng Bảo hiểm thất nghiệp). 

f) Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch 

- Lãnh đạo nhà trường: Gồm có Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng 

-  Các phòng, khoa trực thuộc: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính; 

+ Phòng Đào tạo; 

+ Khoa Công nghiệp và Du lịch; 

+ Khoa Kinh tế; 

+ Khoa Nông Lâm; 

+ Khoa Cơ bản. 

g) Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp: 

- Lãnh đạo Bệnh viện: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc 

-  Các phòng, khoa trực thuộc: 

+ Phòng Tổ chức – Hành chính; 

+ Khoa Khám bệnh - Cấp cứu; 

+ Khoa Thăm dò chức năng - Cận lâm sàng; 

+ Khoa Ngoại chỉnh hình; 

+ Khoa Vật lý trị liệu, Chỉnh hình và Sản xuất dụng cụ trợ giúp. 

 

4. Biên chế 

a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. 

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2021. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi bổ sung Khoản 2, Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình và Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

I. BAN LÃNH ĐẠO SỞ: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Bình có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

 

1. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở ;

+ Đồng chí: Lâm Xuân Phương  - Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0229 3896 966

 - Email: phuonglx.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

+ Đồng chí:   Nguyễn Hữu Tuyến  -  Chức vụ: Phó giám đốc

- Điện thoại: 0229 3899 069

- Email: tuyennh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

+ Đồng chí:  Lê Thị Lựu  -  Chức vụ: Phó giám đốc

- Điện thoại: 0229 3899 828

- Email: luult.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

+ Đồng chí: Dương Viết Yên - Chức vụ: Phó giám đốc

- Điện thoại: 0229 3899 736

- Email: yendv.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHỆP VỤ:

1. Văn phòng:          -  Điện thoại: 0229 3874 856

+ Dương Anh Ngọc - Chánh Văn Phòng - Mail: ngocda.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Vũ Thị Phượng - Phó Chánh Văn phòng - Mail: phuongvt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính             -  Điện thoại: 0229 3873 059

+  Phạm Thị Tuyết Mai - Chức vụ: Trưởng phòng - Mail:  maiptt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Vũ Thị Kim Loan - Phó trưởng phòng - Mail: loanvtk.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

3. Thanh tra:                    -  Điện thoại:  0229 3874 853

+  Nguyễn Hữu Dũng - Chánh Thanh Tra - Mail: dungnh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Lê Thị Thanh Hương - Phó chánh thanh tra - Mail: huongltt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

4. Phòng Người có công:            -  Điện thoại: 0229 3874 852

+ Trần Thị Can - Chức vụ: Trưởng phòng - Mail: cantt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng - Mail: dungnt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Trịnh Văn Thể - Phó Trưởng phòng -  Mail: thetv.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

5. Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp:       -  Điện thoại:  0229 3871 088 -  0229 3874 943

+ Lê Đức Mạnh - Trưởng phòng  - Mail: manhld.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

Vũ Đức Dương - Phó Trưởng phòng - Mail: duongvd.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Vũ Hồng Minh - Phó Trưởng phòng - Mail: minhvh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

6. Phòng Bảo trợ xã hội:             -  Điện thoại: 0229 3874 855

+  Phạm Ngọc Phúc - Trưởng phòng - Mail: phucpn.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- Nguyễn Minh Khoa - Phó Trưởng phòng - Mail: khoanm.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

7.  Phòng Trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội:           -  Điện thoại:  0229 3882 021

- Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng - Mail: hangntt.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

- An Hồng Nhung - Phó trưởng phòng - Mail: nhungah.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1 - Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan;

- Mail: dieuduongnhoquan.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

2 - Trung tâm Điều dưỡng Người có công

- Mail: dieuduongninhbinh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

3 - Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội;

- Mail: baotroxahoinb.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

4 - Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần;

- Mail: phuchoichucnang.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

5 - Cơ sở cai nghiện Ma túy.

Mail: cainghiennb.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

6  - Bệnh viện Chỉnh hình vàPhục hồi chức năng Tam Điệp;

 - Mail:  chinhhinhtd.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

7 - Trung tâm Dịch vụ Việc làm;

Mail: dichvuvieclam.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

8 - Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Du Lịch tỉnh Ninh Bình.

- Mail: trungcapktktdl.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

 

 

 SỞ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử