Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 24/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội
242/SLĐTBXH-BTXH
vv-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-072023nq-hdnd-ngay-08122023-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh
1367/SLĐTBXH-BTXH
vv-lay-y-kien-cua-doi-tuong-chiu-su-tac-dong-truc-tiep-cua-du-thao-nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1302021nq-hdnd
991/SLĐTBXH-BTXH
vv-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-trong-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheoho-co-muc-song-trung-binh
972/HD-SLĐTBXH
huong-dan-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-xac-dinh-thu-nhap-cua-ho-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-nam-2023
403/SLĐTBXH-BTXH
vv-trien-khai-hoat-dong-ky-niem-ngay-nguoi-khuyet-tat-viet-nam
382/HDLS: LĐTBXH-XD
huong-dan-thuc-hien-ho-tro-xay-dung-sua-chua-nha-o-cho-ho-ngheo-theo-nghi-quyet-so-432023nq-hdnd-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
79/SLĐTBXH-BTXH
vv-thu-thap-cap-nhat-xac-thuc-thong-tin-tai-khoan-ban-dau-cua-doi-tuong-btxh
14/SLĐTBXH-BTXH
vv-phoi-hop-ra-soat-doi-tuong-duoc-tang-qua-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023
01/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-van-dong-thu-gom-doi-tuong-trong-dip-le-tet-nam-2023
88/KH-LĐTBXH
ke-hoach-ra-soat-nha-o-ho-ngheo-phan-cong-nhiem-vu-cac-don-vi
441/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-vv-chi-dinh-don-vi-cung-cap-dich-vu-in-to-roi-tuyen-truyen-chinh-sach-giam-ngheo-nam-2022
84/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-doi-thoai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-nam-2022
2035/HD-SLĐTBXH
huong-dan-thuc-hien-du-an-2-ct-mtqg-gnbv-2021-2025
01/TL-BTC
the-le-hoi-thi-tuyen-truyen-vien-gioi-ve-cong-tac-giam-ngheo-nam-2022
1798/SLĐTBXH-BTXH
vv-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-881qd-ubnd-ngay-05102022-cua-ubnd-tinh
1592 /HD-SLĐTBXH
huong-dan-thuc-hien-tieu-chi-xa-nong-thon-moi-xa-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-doi-voi-cac-tieu-chi-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
1551/SLĐTBXH-BTXH
vv-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-du-an-thuoc-chuong-trinh-mtqg-giam-ngheo-ben-vung-nam-2022
1500/HD-SLĐTBXH
huong-dan-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-xac-dinh-thu-nhap-cua-ho-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1145/SLĐTBXH-BTXH
vv-huong-dan-ra-soat-bo-sung-va-chuan-hoa-du-lieu-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi
2488/SLĐTBXH-BTXH
vv-huong-dan-thuc-hien-nghi-quyet-so-1302021nq-hdnd-cua-hdnd-tinh
83/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2018
22/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-de-an-cung-co-phat-trien-mang-luoi-co-so-bao-tro-xa-hoi-giai-doan-2018-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
88/KH-BCĐ
kh-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2017
22/KH-UBND
kh-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
44/KH-LĐTBXH
kh-kiem-tra-va-giam-sat-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
1358/SLĐTBXH-BTXH
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-1032017nd-cp-cua-chinh-phu
1266/SLĐTBXH-BTXH
huong-dan-quy-trinh-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-ho-co-muc-song-trung-binh-nam-2017
1034/LĐTBXH-BTXH
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-lien-tich-so-062016ttlt-bldtbxh-btc
733/HD-LĐTBXH
huong-dan-quy-trinh-xet-duyet-bo-sung-ho-ngheo-ho-can-ngheo
897/HD-SLĐTBXH
huong-dan-tam-thoi-phuong-phap-danh-gia-lap-ho-so-tham-dinh-ket-qua-dat-chuan-tieu-chi-ho-ngheo-va-lao-dong-co-viec-lam-thuong-xuyen-ap-dung-doi-voi-xa-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-nb
917/SLĐTBXH-SYT
ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dan-dang-sinh-song-tai-cac-thon-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-nam-2016
669/LĐTBXH-BTXH
vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-thi-diem-nuoi-duong-doi-tuong-xa-hoi-tu-nguyen-va-du-toan-muc-thu-phi-nuoi-duong
467/LĐTBXH-BTXH
vv-ra-soat-cap-the-bhyt-cho-nguoi-dang-sinh-song-tai-cac-xa-dac-biet-kho-khan-dien-chuong-trinh-135-va-nguoi-dan-toc-thieu-so-cac-xa-co-dieu-kien-kt-xh-kho-khan
639/LĐTBXH-BTXH
vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-chinh-sach-bao-tro-xa-hoi-6-thang-dau-nam-2016
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử