Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ sáu, 31/03/2023
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
1934/SLĐTBXH-LĐVL
vv-huong-dan-trien-khai-thuc-hien-noi-dung-tieu-du-an-1-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-cua-du-an-4-trong-chuong-trinh-mtqg-giam-ngheo-nam-2022
81/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-thuc-hien-noi-dung-tieu-du-an-1-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-cua-du-an-4-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-nam-2022
78/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-hoi-thao-the-duc-the-thao-va-hoi-thao-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-cua-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii-nam-2022
343/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-vv-thanh-lap-doan-tinh-ninh-binh-tham-du-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-toan-quoc-nam-2022
1167/LĐTBXH-LĐVL
vv-huong-dan-thanh-toan-hoc-phi-theo-phuong-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien-mat
1331/LĐTBXH-LĐVL
vv-trien-khai-ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong-dao-tao-boi-duong-nang-cao-trinh-do-ky-nang-nghe-de-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-theo-nghi-quyet-so-68nq-cp-va-quyet-dinh-so-232021qd-ttg
512/LĐTBXH-GDNN
vv-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-to-chuc-day-hoc-kiem-tra-danh-gia-trong-dao-tao-truc-tuyen
95/KH-LĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-thi-tay-nghe-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-nam-2019
1413/LĐTBXH-GDNN
vv-gop-y-du-thao-thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang
1306/LĐTBXH-GDNN
vv-gop-y-du-thao-thong-tu-quy-dinh-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep
1144/LĐTBXH-GDNN
vv-nghien-cuu-gop-y-du-thao-thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu
1526/LĐTBXH-DN
gop-y-du-thao-thong-tu-huong-dan-viec-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-lam-viec-trong-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua
1758/LĐTBXH-DN
vv-thuc-hien-cong-tac-bao-cao-thuoc-linh-vuc-gdnn-theo-quy-dinh
599/LĐTBXH-DN
thuc-hien-tu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2018
598/LĐTBXH-DN
gop-y-du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cac-thong-tu-so-422015tt-bldtbxh-thong-tu-so-432015-bldtbxh-va-thong-tu-so-102017tt-bldtbxh
02/LĐTBXH-DN
vv-bao-cao-thong-ke-dinh-ky-cong-tac-giao-duc-nghe-nghiep
1921/LĐTBXH
vv-bo-sung-cap-nhat-ma-truong-trung-cap-cao-dang-trong-he-thong-giao-duc-nghe-nghiep
1922/LĐTBXH-DN
cung-cap-thong-tin-bien-soan-cuon-thong-tin-tuyen-sinh-trung-cap-cao-dang-nam-2018
1400/LĐTBXH-DN
vv-don-doc-cong-tac-thong-ke-dinh-ky-ve-giao-duc-nghe-nghiep
348/LĐTBXH-DN
vv-bao-cao-ket-qua-tuyen-sinh-hoc-nghe-ket-qua-hssv-tot-nghiep-nam-2015-va-ke-hoach-tuyen-sinh-nam-2016
428/LĐTBXH-DN
vv-dang-ky-cu-giao-vien-tham-gia-lop-boi-duong-lop-su-pham-day-nghe
643/LĐTBXH-DN
vv-trien-khai-cong-tac-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-va-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-tu-kiem-dinh-chat-luong-day-nghe-nam-2016
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử