Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Văn phòng
949/SLĐTBXH-VP
tham-dinh-lan-3-du-thao-quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-va-truong-trung-cap-kinh-te-ky-thuat-va-du-lich-thuoc-so-ldtbxh
838/SLĐTBXH-VP
vv-tham-dinh-lan-2-du-thao-qd-quy-dinh-chuc-nang-nvqh-cua-co-so-cai-nghien-ma-tuy-va-truong-trung-cap-ktktdl-ninh-binh-truc-thuoc-so-ldtbxh
828/SLĐTBXH-VP
vv-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-duoc-chi-ra-sau-cham-diem-chi-so-cchc-nam-2022
31/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-tuyen-truyen-bieu-duong-va-nhan-rong-guong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2023-2025-trong-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
02/.HD-BVSTBPN
huong-dan-hoat-dong-ban-vi-su-tien-bo-phu-nu-nam-2023
09/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-phong-trao-thi-dua-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2023
08/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dan-van-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-nam-2023
03/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-kiem-soat-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2023
04/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-nam-2023
06/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-kiem-tra-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2023
05/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-tuyen-truyen-ve-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023
102/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-phat-trien-chinh-quyen-so-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2023
94/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022
2145/LĐTBXH-VP
vv-thuc-hien-ke-khai-cong-khai-tai-san-thu-nhap-bo-sung-va-hang-nam-nam-2022
2130/SLĐTBXH-VP
vv-thuc-hien-che-do-che-do-bao-cao-dinh-ky-hang-nam
2080/SLĐTBXH-VP
huong-dan-dang-gia-xep-loai-chat-luong-tap-the-ca-nhan-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2022
2089/SLĐTBXH-VP
huong-dan-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2022
85/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-ra-soat-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-giai-doan-2022-2025
413/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-vv-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau
1963/SLĐTBXH-VP
vv-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-sau-kiem-tra-cong-tac-quan-ly-bien-che-dao-tao-boi-duong-can-bo-van-thu-luu-tru-va-thuc-hien-quy-che-dan-chu
163-CV/ĐU
vv-ra-soat-chuan-bi-cac-noi-dung-phuc-vu-doan-kiem-tra-cua-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep
1926/SLĐTBXH-VP
vv-chan-chinh-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc
1907/SLĐTBXH-VP
vv-gop-y-du-thao-ke-hoach-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2022
1830/LĐTBXH-VP
vv-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-chuyen-doi-so-ung-dung-cntt-nam-2022
1536/LĐTBXH-VP
vv-tang-cuong-cong-tac-phat-trien-chinh-quyen-so-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang
1191/SLĐTBXH-BĐG
vv-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-cac-muc-tie-cua-chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gio-nam-2021-va-6-thang-dau-nam-2022
1807/SLĐTBXH-VP
vv-de-nghi-phoi-hop-tham-gia-khao-sat-truc-tuyen-ve-tinh-hinh-15-nam-thi-hanh-luat-binh-dang-gioi
10/KH-LĐTBXH
ke-hoach-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-va-dam-bao-an-toan-an-ninh-mang-nam-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
63/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-phat-dong-dot-thi-dua-cao-diem-chao-mung-ky-niem-30-nam-tai-lap-tinh-ninh-binh-0141992-0142022
55/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dac-biet-ca-n-oc-doan-ket-chung-suc-dong-long-thi-dua-phong-chong-va-chien-thang-dai-dich-covid-19-trong-nganh-lao-dong-th-ong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
52/KH-LĐTBXH
ke-hoach-phat-dong-phong-trao-thi-dua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-ng-oi-lao-dong-nganh-lao-dong-th-ong-binh-va-xa-hoi-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-hang-nam-va-ke-hoach-5-nam-2021-2025-theo-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-ninh-binh-lan-thu-xxii
697/LĐTBXH-VP
vv-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-tong-ket-chuong-trinh-tong-the-cchc-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020
645/LĐTBXH-VP
vv-xay-dung-va-ap-dung-quy-trinh-tac-nghiep-iso-90012015-doi-voi-cac-tthc-da-duoc-ubnd-tinh-cong-bo
432/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quy-tac-ung-xu-cua-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
573 /HD-SLĐTBXH
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
106/SLĐTBXH-VP
vv-phong-chong-dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-virus-corona-gay-ra
12/QĐ-LĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-to-chuc-ky-thi-xet-tuyen-vien-chuc-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2019
110/KH-LĐTBXH
ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-thuoc-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh-nam-2019
01/KH-BTC
ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix2018-2019
936/LĐTBXH-VP
vv-trien-khai-ke-hoach-to-chuc-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii
59/KH-LDTBXH
kh-to-chuc-giai-giao-luu-cau-long-tennis-va-gap-mat-nhan-ky-niem-ngay-truyen-thong-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-nam-2017
1097/LĐTBXH-VP
trien-khai-sang-kien-cap-tinh
879/CV-LĐTBXH-VP
gioi-thieu-va-su-dung-cong-thong-tin-dien-tu-so-lao-dong-tbxh-tinh-ninh-binh
431/LĐTBXH-VP
vv-tang-cuong-tuyen-truyen-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-cac-cap
482/LĐTBXH-VP
vv-bao-cao-danh-gia-thuc-trang-xay-dung-dinh-huong-ke-hoach-dao-tao-can-bo-giai-doan-2016-2025
498/LĐTBXH-VP
vv-xay-dung-ke-hoach-bien-che-nam-2017
583/LĐTBXH-VP
vv-tong-ra-soat-to-chuc-bo-may-bien-che-va-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử