Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 23/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Văn bản Tỉnh
207/QĐ-UBND
quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023 Văn bản Tỉnh
171/NQ-HĐND
nghi-quyet-171nq-hdnd-thong-qua-quy-hoach-tinh-ninh-binh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Văn bản Tỉnh
07/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-072023nq-hdnd-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1302021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-muc-tro-giup-xa-hoi-va-ho-tro-mot-so-doi-tuong- Văn bản Tỉnh
166/NQ-HĐND
nghi-quyet-166nq-hdnd-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024 Văn bản Tỉnh
165/NQ-HĐND
nghi-quyet-165nq-hdnd-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024 Văn bản Tỉnh
12/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-122023nq-hdnd-sua-doi-khoan-9-dieu-1-nghi-quyet-so-1242021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-bao-dam-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-n Văn bản Tỉnh
161/NQ-HĐND
nghi-quyet-161nq-hdnd-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2024 Văn bản Tỉnh
162/NQ-HĐND
nghi-quyet-162nq-hdnd-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2024 Văn bản Tỉnh
163/NQ-HĐND
nghi-quyet-163nq-hdnd-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản Tỉnh
167/NQ-HĐND
nghi-quyet-167nq-hdnd-ve-viec-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hdnd-ubnd-cap-tinh-cap-huyenphe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-vien-chuc-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap Văn bản Tỉnh
14/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-142023nq-hdnd-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nghi-cong-tac-theo-nguyen-vong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
13/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-132023nq-hdnd-quy-dinh-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-viec-kiem-nhiem-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xao-thon-to-dan-pho-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-thon-to-dan-pho-kiem-nhiem-nguoi-tr Văn bản Tỉnh
160/NQ-HĐND
nghi-quyet-160nq-hdnd-ve-viec-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2024-nguon-von-ngan-sach-dia-phuong Văn bản Tỉnh
157/NQ-HĐND
nghi-quyet-157nq-hdnd-ve-ket-qua-giam-sat-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-doi-voi-nguoi-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-tu-nam-2020-2022 Văn bản Tỉnh
158/NQ-HĐND
nghi-quyet-158nq-hdnd-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2024-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
155/NQ-HĐND
nghi-quyet-155nq-hdnd-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2024-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026 Văn bản Tỉnh
114/NQ-HĐND
nghi-quyet-114nq-hdnd-ve-viec-dieu-chinh-quy-hoach-bao-ve-va-phat-trien-rung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2013-2020 Văn bản Tỉnh
01/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-012023nq-hdnd-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-942021nq-hdnd-ng Văn bản Tỉnh
02/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-022023nq-hdnd-ban-hanh-quy-dinh-dinh-muc-xay-dung-du-toan-doi-voi-cac-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
101/NQ-BĐD
nghi-quyet-101nq-bdd-phien-hop-ban-da-i-die-n-ho-i-do-ng-qua-n-tri-ngan-ha-ng-chi-nh-sa-ch-xa-ho-i-ti-nh-ninh-bi-nh-quy-ii-nam-2023 Văn bản Tỉnh
313-BS/TU
nghi-quyet-so-39-nqtw-ngay-1872023-cua-bo-chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-trien-tinh-nghe-an-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Tỉnh
106/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-1062023nq-hdnd-quy-dinh-muc-phan-bo-kinh-phi-cho-cong-tac-xay-dung-va-hoan-thien-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-muc-chi-dam-bao-cho-cong-tac-kiem-tra-xu-ly-va-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-nb Văn bản Tỉnh
104/NQ-HĐND
nghi-quyet-104nq-hdnd-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-nb Văn bản Tỉnh
105/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-1052023nq-hdnd-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-nb-giai-doan-2023-2030 Văn bản Tỉnh
103/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-1032023nq-hdnd-ve-viec-sua-doi-nghi-quyet-so-432018nq-hdnd-ngay-12-thang-12-nam-2018-cua-hdnd-tinh-nb-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-von-vay-khoi-nghiep-va-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-cho-thanh-nien-tren-dia-ban-tinh-nb Văn bản Tỉnh
102/NQ-HĐND
nghi-quyet-102nq-hdnd-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dieu-duong-phuc-hoi-suc-khoe-tap-trung-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-sy-tren-dia-ban-tinh-nb Văn bản Tỉnh
99/NQ-HĐND
nghi-quyet-99nq-hdnd-sua-doi-bo-sung-cac-khoan-123-muc-v-phu-bieu-so-01-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-322022nq-hdnd-ngay-15-thang-7-nam-2022-cua-hdnd-tinh-nb-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-nong-thon-tren-dia-ban-tinh-nb-g Văn bản Tỉnh
96/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-ban-hanh-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-nb Văn bản Tỉnh
95/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1132021nq-hdnd-ngay-10-thang-12-nam-2021-cua-hdnd-tinh-nb Văn bản Tỉnh
92/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hdnd-tinh-nb-nam-2024 Văn bản Tỉnh
70/NQ-HĐND
nghi-quyet-70nq-hdnd-ve-viec-thong-qua-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2023-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
72/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinhdu-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản Tỉnh
71/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản Tỉnh
43/NQ-HĐND
nghi-quyet-43nq-hdnd-ngay-1032023-ban-hanh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-xay-dung-sua-chua-nha-o-cho-ho-ngheo-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025 Văn bản Tỉnh
38/NQ-HĐND
nghi-quyet-38nq-hdnd-ngay-1032023-quy-dinh-muc-chi-doi-voi-mot-so-noi-dung-chi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-va-cuong-che-kiem-dem-cuong-che-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
36/NQ-HĐND
nghi-quyet-36nq-hdnd-ngay-1032023-ve-viec-bai-bo-khoan-5-dieu-1-nghi-quyet-so-082022nq-hdnd-ngay-3032022-cua-hdnd-tinh-nb-ve-viec-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tr Văn bản Tỉnh
34/NQ-HĐND
nghi-quyet-34nq-hdnd-ngay-1032023-ve-viec-phan-bo-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2025 Văn bản Tỉnh
04/NQ-HĐND
nghi-quyet-04nq-hdnd-ngay-1032023-nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-ky-thuat-khu-nha-bia-liet-sy-tinh-ninh-binh-tai-nghia-trang-liet-sy-quoc-gia-truong-son Văn bản Tỉnh
262-BS/TU
chi-thi-so-20-cttw-ngay-12122022-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi Văn bản Tỉnh
248-BS/TU
quy-dinh-96-qdtw-ngay-02022023-vv-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-chuc-danh-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-trong-he-thong-chinh-tri Văn bản Tỉnh
234-BS/TU
nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-30012023-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-va-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-dat-nuoc-trong-tinh-hinh-moi Văn bản Tỉnh
100-BS/ĐUK
nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-thanh-pho-ho-chi-minh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Tỉnh
02/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chu-tich-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026 Văn bản Tỉnh
94/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản Tỉnh
93/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản Tỉnh
92/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-ho-tro-thuong-xuyen-hang-thang-cho-cac-chuc-danh-doi-truong-doi-pho-doi-dan-phong Văn bản Tỉnh
83/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản Tỉnh
91/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-cap-huyen-va-phe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-vien-chuc-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tu-bao-dam-m Văn bản Tỉnh
90/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-boi-duong-hang-thang-cho-cong-tac-vien-dan-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
89/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2022-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
88/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-chuong-trinh-phat-trien-nha-o-cua-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Tỉnh
86/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ho-tro-muc-ho-tro-tu-nguon-von-su-nghiep-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
81/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2021 Văn bản Tỉnh
80/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-nb-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-942021nq-hdnd-ngay-2792021-cua-hdnd-t Văn bản Tỉnh
79/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-nb-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-192018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-nb Văn bản Tỉnh
78/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
77/NQ-HĐND
nghi-quyet-thanh-lap-doan-giam-sat-chuyen-de-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-doi-voi-nguoi-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-nb-tu-nam-2020-2022 Văn bản Tỉnh
76/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2023-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026 Văn bản Tỉnh
191-BS/TU
nghi-quyet-26-nqtw-ngay-03112022-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-bac-trung-bo-va-duyen-hai-trung-bo-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Tỉnh
43/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-vv-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-von-vay-khoi-nghiep-va-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-cho-thanh-nien-tren-dia-ban-tinh-nb Văn bản Tỉnh
196-BS/TU
nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-doi-voi-he-thong-chinh-tri-trong-giai-doan-moi Văn bản Tỉnh
90-SL ĐU
nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-tw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-doi-voi-he-thong-chinh-tri-trong-giai-doan-moi Văn bản Tỉnh
195-BS/TU
nghi-quyet-so-30-nqtw-ngay-23112022-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-dong-bang-song-hong-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Tỉnh
194-BS/TU
quy-dinh-87-qdtw-ngay-28102022-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-bo-may-cua-dang-uy-cap-tren-co-so-trong-doanh-nghiep-nha-nuoc Văn bản Tỉnh
87-SL ĐU
chi-thi-cua-ban-bi-thu-ve-phat-huy-vai-tro-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi Văn bản Tỉnh
86-BS/ĐUK
nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong-an-ninh-vung-bac-trung-bo-va-duyen-hai-trung-bo-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Tỉnh
85-SL ĐU
nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Tỉnh
84-SL ĐU
nghi-quyet-hn-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-tw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-trong-giai-doan-moi Văn bản Tỉnh
189-BS/TU
nghi-quyet-29-nqtw-ngay-17112022-hoi-nghi-lan-thu-sau-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản Tỉnh
188-BS/TU
nghi-quyet-27-nqtw-ngay-09112022-hoi-nghi-lan-thu-sau-bchtw-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-trong-giai-doan-moi Văn bản Tỉnh
56/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-co-che-huy-dong-nguon-luc-va-long-ghep-nguon-von-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-va-cac-chuong-trinh-du-an-khac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025 Văn bản Tỉnh
55/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tactieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025 Văn bản Tỉnh
61/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-doi-voi-mot-so-nhom-doi-tuong-co-dang-ky-thuong-tru-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
60/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-ho-tro-mau-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-lua-chon-du-an-ke-hoach-phuong-an-san-xuatlua-chon-don-vi-dat-hang-trong-thuc-hien-cac-hoat-dong-ho-tro-phat-trien-san-xuat-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tr Văn bản Tỉnh
71/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-tren-dia-ban-tinh Văn bản Tỉnh
70/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
57/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-va-nam-2022-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-202 Văn bản Tỉnh
23/2019/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-qua-tang-chuc-tho-mung-tho-nguoi-cao-tuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
130/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-muc-tro-giup-xa-hoi-va-ho-tro-mot-so-doi-tuong-co-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-chua-duoc-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-202021nd-cp-ngay-15-thang-3-nam-2021-cua-chinh-phu Văn bản Tỉnh
795/QĐ-UBND
quyet-dinh-phe-duyet-ban-mo-ta-cong-viec-va-khung-nang-luc-cua-tung-vi-tri-viec-lam-thuoc-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
25/2022/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
01/2018/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
72/2021/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-gioi-thieu-ung-cu-luan-chuyen-dieu-dong-biet-phai-tu-chuc-thoi-giu-chuc-vu-mien-nhiem-bai-nhiem-doi-voi-can-bo-cong-chuc-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-vien-chuc-quan- Văn bản Tỉnh
1839-QĐ/TU
quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-can-bo-dien-ban-thuong-vu-tinh-uy-quan-ly Văn bản Tỉnh
19/2021/QĐ-UBND
quyet-dinh-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
08/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
36/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-nq-so-120nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản Tỉnh
05/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-242021nq-hdnd-ngay-2562021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
57/2022/QĐ-UBND
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cong-trach-nhiem-trong-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc-ve-chat-luong-san-pham-hang-hoa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-182014qd-ubnd-ngay-07-thang-7-nam-2014-cua-uy-ban-n Văn bản Tỉnh
25/2019/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-muc-ho-tro-danh-cho-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
23/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-cac-doi-tuong-thuoc-ho-ngheo-co-thanh-vien-la-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Tỉnh
02/NQ-HĐND
nghi-quyet-phan-bo-kinh-phi-thuong-xuyen-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2021 Văn bản Tỉnh
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử