Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Chủ nhật, 21/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Người có công
162/SLĐTBXH-NCC
vv-xin-y-kien-tham-gia-gop-y-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-cong-trinh-ghi-cong-liet-si-mo-liet-si-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1226/HD-SLĐTBXH
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-ho-tro-dieu-duong-phuc-hoi-suc-khoe-tap-trung-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-si-tren-dia-ban-tinh
792/SLĐTBXH-NCC
vv-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dich-vu-cong
660/SLĐTBXH-NCC
vv-tham-gia-y-kien-du-thao-to-trinh-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-ho-tro-dieu-duong-phuc-hoi-suc-khoe-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-si-tren-dia-ban-tinh
562/SLĐTBXH-NCC
vv-thuc-hien-cong-tac-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban
2300/SLĐTBXH-NCC
vv-to-chuc-trien-khai-mot-so-hoat-dong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023
2128/SLĐTBXH-NCC
huong-dan-lap-va-quan-ly-ho-so-huong-chinh-sach-ho-tro-doi-tuong-thuoc-ho-ngheo-co-thanh-vien-la-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
87/KH-SLĐTBXH
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-huong-dan-viec-thuc-hien-chinh-sach-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-cua-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban-tinh
1860/SLĐTBXH-NCC
thong-bao-lich-dieu-duong-tap-trung-nguoi-co-cong-nam-2022-tai-trung-tam-dieu-duong-ncc-tinh-ninh-binh
1702/SLĐTBXH-NCC
vv-tang-cuong-thuc-hien-cong-tac-dieu-duong-phsk-doi-voi-ncc-tren-dia-ban-tinh
1646/SLĐTBXH-NCC
vv-kiem-tra-thuc-hien-ho-tro-doi-voi-cac-doi-tuong-thuoc-ho-ngheo-co-thanh-vien-la-ncc-voi-cach-mang-theo-nghi-quyet-so-23nq-hdnd
735/SLĐTBXH-NCC
vv-huong-dan-trien-khai-cong-tac-dieu-duong-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-si-nam-2022
1629/LĐTBXH-NCC
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1122017nd-cp-cua-chinh-phu
1309/LĐTBXH-NCC
tong-hop-ket-qua-ra-soat-ho-ncc-la-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-ho-ncc-co-muc-song-trung-binh-cua-nguoi-dan-noi-cu-tru
1230/LĐTBXH-NCC
vv-to-chuc-dua-ncc-di-dieu-duong-tap-trung
1219/LĐTBXH-NCC
tuyen-truyen-ve-chuong-trinh-tai-tro-xet-nghiem-adn-xac-dinh-danh-tinh-liet-sy
1165/LĐTBXH-NCC
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-nghi-so-63nq-cp-ve-chinh-sach-ho-tro-nha-o-voi-ncc-voi-cach-mang
1221/LĐTBXH-NCC
tro-cap-tho-cung-liet-sy
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH
huong-dan-kham-giam-dinh-benh-tat-di-dang-di-tat-co-lien-quan-den-phoi-nhiem-voi-chat-doc-hoa-hoc-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-va-con-de-cua-ho
740/HD-LĐTBXH-NCC
huong-dan-hoat-dong-ky-niem-69-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-2772016
337/LĐTBXH-NCC
vv-ra-soat-hoan-thanh-thuc-hien-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
569/LĐTBXH-NCC
vv-de-nghi-cap-bang-tqgc-liet-sy
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử