Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Thứ năm, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Cổng thông tin điện tử Sở lao động thương binh xã hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Filefox và Chrome
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
262/QĐ-SLĐTBXH
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-chuyen-dung-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-va-cac-don-vi-truc-thuoc-so
195/SLĐLTBXH-KHTC
tiep-tuc-thuc-hien-thi-diem-chi-tra-tro-cap-uu-dai-nguoi-co-cong-qua-he-thong-buu-dien
138/SLĐTBXH-KHTC
vv-bao-cao-tinh-hinh-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-nam-2022
117/SLĐTBXH-KHTC
vv-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-dau-thau-qua-mang-tren-dia-ban-tinh-trong-nam-2023
59/SLĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-dieu-hanh-du-toan-ngan-sach-nam-2023
59/SLĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-dieu-hanh-du-toan-ngan-sach-nam-2023
18/SLĐTBXH-KHTC
vv-lap-du-toan-thu-chi-nguon-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-va-cac-khoan-thu-dich-vu-nam-2023
2518/SLĐTBXH-KHTC
vv-thuc-hien-nghi-quyet-so-70nq-hdnd-ngay-27102022-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh
2159/SLĐTBXH-KHTC
vv-xay-dung-phuong-an-tu-chu-tai-chinh-theo-nghi-dinh-so-60nd-cp
1964/LĐTBXH-KHTC
vv-thuc-hien-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022
1906/LĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-dieu-kien-phan-bo-kinh-phi-ho-tro-cong-tac-mo-nghia-trang-liet-si-nam-2023
1905/LĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-dieu-kien-phan-bo-kinh-phi-ho-tro-mua-sam-tai-san-trang-thiet-bi-va-cai-tao-nang-cap-sua-chua-bao-tri-tu-nguon-kinh-phi-thuc-hiep-phap-lenh-uu-dai-ncc-voi-cach-mang-nam-2023
1366/LĐTBXH-KHTC
vv-huong-dan-viec-thuc-hien-mua-sam-trang-thiet-bi-y-te-theo-phuong-thuc-tap-trung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1077/LĐTBXH-KHTC
vv-xay-dung-du-toan-ngan-sach-trung-uong-thuc-hien-phap-lenh-uu-dai-ncc-voi-cach-mang-nam-2023va-ke-hoach-tai-chinh-nsnn-03-nam-2023-2025
701//LĐTBXH-KHTC
vv-xay-dung-phuong-an-tu-chu-tai-chinh-cua-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-giai-doan-2022-2024
1282/LĐTBXH-KHTC
vv-gop-y-du-thao-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phan-cap-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-nguoi-truc-tiep-tham-gia-khang-chien-do-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-quan-ly-
24/LĐTBXH-KHTC
vv-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2019
1704/LĐTBXH-KHTC
vv-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-nsnn-thang-11-nam-2018
119/2018/NĐ-CP
quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hagnf-hoa-cung-cap-dich-vu
KQT01
phieu-dang-ky-thong-tin-ket-qua-lua-chon-nha-thau
1346/LĐTBXH-KHTC
vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1267/LĐTBXH-KHTC
vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung
1094/LĐTBXH-KHTC
vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-theo-cv-85cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
1094/LĐTBXH-KHTC
vv-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-cv-82cv-tt-cua-trung-tam-tvdvtcc
880/QĐ-UBND
quy-dinh-giam-muc-dong-gop-cua-doi-tuong-tu-nguyen-duoc-tiep-nhan-quan-ly-cham-soc-dieu-tri-nuoi-duong-tai-cac-co-so-btxh-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
342/2016/TT-BTC
thong-tu-so-3422016tt-btc-ngay-30122016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-1632016nd-cp-ngay-21122016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-ngan-sach-nha-nuoc
141/2016/NĐ-CP
nghi-dinh-quy-dinh-co-che-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-trong-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-va-su-nghiep-khac
324/2016/TT-BTC
thong-tu-quy-dinh-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc
19/2017/TT-BTC
thong-tu-quy-dinh-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thi-hanh-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh
513/KBNB-KSC
vv-thoi-han-chi-ngan-sach-nha-nuoc-va-tiep-nhan-ho-so-kiem-soat-chi-nam-2016
2441/STC-HCSN
huong-dan-ve-viec-lap-giao-chap-hanh-du-toan-va-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tai-cac-don-vi-du-toan-cap-tinh
1801/STC-QLNS
kinh-phi-mua-the-bhyt-cho-doi-tuong-theo-quyet-dinh-so-622011qd-ttg
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử